Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 392750-2021

03/08/2021    S148

Spanje-Sevilla: Technische en administratieve ondersteuning voor het projectbeheer inzake het ontwerp en de bouw van een nieuw gebouw voor het JRC Sevilla

2021/S 148-392750

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.1 — Support Services Sevilla
Postadres: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: E-41092
Land: Spanje
E-mail: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9072
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische en administratieve ondersteuning voor het projectbeheer inzake het ontwerp en de bouw van een nieuw gebouw voor het JRC Sevilla

Referentienummer: JRC/SVQ/2021/OP/1817-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Diensten op het gebied van architectuur, engineering en administratieve ondersteuning voor het ontwerp en de bouw van een nieuw gebouw voor de JRC van de Commissie in Sevilla. De raamovereenkomst is gericht op het verkrijgen van externe technische en administratieve ondersteuning voor het projectbeheer in de ontwerpfase en in de aanbestedings- en uitvoeringsfasen van de bouwwerkzaamheden, alsmede bij de inrichting en ingebruikneming van het gebouw, in overeenstemming met de in elk specifiek geval vastgestelde behoeften.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000 Architectonische adviezen
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
Voornaamste plaats van uitvoering:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, SPANJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische en administratieve ondersteuning voor het projectbeheer inzake het ontwerp en de bouw van een nieuw gebouw voor het JRC Sevilla.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/09/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze vooraankondiging maakt de intentie van de aanbestedende dienst bekend om in de toekomst een oproep tot inschrijving te publiceren. Op dit moment zijn er geen verdere gegevens of documenten beschikbaar. Geïnteresseerde ondernemers wordt verzocht zich op het in sectie I.3) vermelde adres in te schrijven om op de hoogte te worden gehouden van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en van alle aanbestedingsstukken, waaronder het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2021