Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 392750-2021

03/08/2021    S148

Hiszpania-Sevilla: Wielokrotna umowa ramowa o świadczenie usług w systemie kaskadowym w celu zapewnienia wsparcia technicznego i administracyjnego w zarządzaniu projektami w zakresie projektowania i budowy nowego budynku dla JRC w Sewilli

2021/S 148-392750

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.R — Support Services (Bruksela), JRC.R.1 — Support Services Seville
Adres pocztowy: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Miejscowość: Sevilla
Kod NUTS: ES618 Sevilla
Kod pocztowy: E-41092
Państwo: Hiszpania
E-mail: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9072
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa o świadczenie usług w systemie kaskadowym w celu zapewnienia wsparcia technicznego i administracyjnego w zarządzaniu projektami w zakresie projektowania i budowy nowego budynku dla JRC w Sewilli

Numer referencyjny: JRC/SVQ/2021/OP/1817-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi wsparcia architektonicznego, inżynieryjnego i administracyjnego w projektowaniu i budowie nowego budynku dla Komisji JRC w Sewilli. Celem umowy ramowej jest pozyskanie zewnętrznego wsparcia technicznego i administracyjnego w zarządzaniu projektem na etapie projektowania i realizacji robót budowlanych, jak również w zakresie przystosowania i użytkowania budynku, zgodnie z potrzebami określonymi w poszczególnych przypadkach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71210000 Doradcze usługi architektoniczne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES618 Sevilla
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, HISZPANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wsparcie techniczne i administracyjne w zarządzaniu projektami w zakresie projektowania i budowy nowego budynku dla JRC w Sewilli.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/09/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informacyjne ogłasza zamiar publikacji przez instytucję zamawiającą przyszłego zaproszenia do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze zaprasza się do subskrypcji pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021