Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usluge - 392751-2021

03/08/2021    S148

Luksemburg-Luxembourg: Zdravstveni pregledi u Luksemburgu

2021/S 148-392751

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL), Oil.04 — Catering Services – Foyer européen
Poštanska adresa: Bâtiment Ariane, 400, route d’Esch
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1443
Država: Luksemburg
E-pošta: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8215
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8215
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8215
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zdravstveni pregledi u Luksemburgu

Referentni broj: OIL/LUX/2021/OP/0004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71317200 Usluge u području zdravlja i sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Obavljanje zdravstvenih pregleda prehrambenih proizvoda, zraka,vode, površina i pijeska te provedba higijenskih revizija u kuhinjama i kafeterijama zgrada koje koristi ili će koristiti institucije u Velikom Vojvodstvu Luksemburg.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za samo jednu grupu
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Inspekcija zdravstvene kvalitete prehrambenih proizvoda.

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71317200 Usluge u području zdravlja i sigurnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1: prehrambeni proizvodi

— Predmet I.: inspekcija zdravstvene kvalitete prehrambenih proizvoda na temelju utvrđenog programa pregleda;

— Predmet II.: svi dodatni pregledi koje je potrebno provesti;

— Predmet III.: tehnička podrška institucijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Inspekcija zdravstvene kvalitete vode.

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71317200 Usluge u području zdravlja i sigurnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2: Vodoopskrba

Predmet I.: inspekcija zdravstvene kvalitete vode na temelju utvrđenog programa pregleda;

— Predmet II.: svi dodatni pregledi koje je potrebno provesti;

— Predmet III.: tehnička podrška institucijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Inspekcija u pogledu higijene prostora i opreme (površina), kvalitete zraka u okruženju u okviru usluga dostave pripremljene hrane i zdravstvene kvalitete pijeska.

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71317200 Usluge u području zdravlja i sigurnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 3: Površine, zrak i pijesak

Predmet I.: inspekcija na temelju utvrđenog programa pregleda;

— Predmet II.: svi dodatni pregledi koje je potrebno provesti;

— Predmet III.: tehnička podrška institucijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Higijenske revizije.

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71317200 Usluge u području zdravlja i sigurnosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Grupa 4: higijenske revizije

— Predmet I: revizija;

— Predmet II.: tehnička podrška institucijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 086-167188
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/09/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Francuski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Mrežno.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Svake četiri godine.

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/07/2021