29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 392751-2021

03/08/2021    S148

Luksemburg-Luksemburg: Kontrole sanitarne, Luksemburg

2021/S 148-392751

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Urząd ds. Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL), Oil.04 — Catering Services – Foyer européen
Adres pocztowy: Bâtiment Ariane, 400, route d’Esch
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-1443
Państwo: Luksemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8215
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8215
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8215
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrole sanitarne, Luksemburg

Numer referencyjny: OIL/LUX/2021/OP/0004
II.1.2)Główny kod CPV
71317200 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przeprowadzanie kontroli stanu zdrowia żywności, powietrza, wody, powierzchni i piasku oraz przeprowadzanie kontroli higieny w kuchniach i stołówkach w budynkach zajmowanych lub przeznaczonych do zajęcia przez instytucje europejskie w Wielkim Księstwie Luksemburga.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprawdzanie jakości sanitarnej żywności

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: Pasze

— pozycja I: sprawdzanie na podstawie ustalonego programu kontroli jakości sanitarnej żywności;

— pozycja II: dodatkowe kontrole, które ewentualnie zostaną przeprowadzone;

— pozycja III: pomoc techniczna udzielana instytucjom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprawdzanie jakości sanitarnej wody

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: Sektor wodny

— pozycja I: sprawdzanie na podstawie ustalonego programu kontroli jakości sanitarnej wody;

— pozycja II: dodatkowe kontrole, które ewentualnie zostaną przeprowadzone;

— pozycja III: pomoc techniczna udzielana instytucjom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprawdzanie stanu higienicznego pomieszczeń i sprzętu (powierzchni), jakości powietrza w pomieszczeniach usług gastronomicznych i jakości sanitarnej piasku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: Powierzchnie, powietrze i piasek

— pozycja I: sprawdzanie na podstawie ustalonego programu kontroli jakości;

— pozycja II: dodatkowe kontrole, które ewentualnie zostaną przeprowadzone;

— pozycja III: pomoc techniczna udzielana instytucjom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Audyty higieny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71317200 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 Luxembourg
II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4: audyty higieny

— pozycja I: audyt;

— pozycja II: pomoc techniczna udzielana instytucjom.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 086-167188
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Internet.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Co cztery lata.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w sekcji I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2021