29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 392801-2021

Submission deadline has been amended by:  475113-2021
03/08/2021    S148

Francja-Pont-d'Ain: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 148-392801

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Pont d'ain
Adres pocztowy: 7 rue Louise de Savoie
Miejscowość: Pont-d'Ain
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01160
Państwo: Francja
E-mail: mairie@pontdain.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://marchespublics.ain.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.ain.fr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://marchespublics.ain.fr
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://marchespublics.ain.fr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction D'Une STATION D'Epuration, D'Un bassin de stockage-restitution et des reseaux associes

II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

la Commune entreprend des travaux de construction d'une nouvelle station d'épuration (Step) et d'un bassin de stockage restitution (Bsr) associés à divers travaux à réaliser sur les réseaux d'assainissement communaux

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

station d'épuration

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux de construction de la nouvelle station d'épuration TCE, comprenant principalement, la construction d'une station d'épuration de type " boues activées" en aération prolongée (tous corps d'état), de capacité nominale 5 000 eh / 110 m3/h (1 file de traitement), dont prétraitements classiques, traitement biologique secondaire, filtration tertiaire, désinfection UV, 1 atelier de déshydratation par presse à vis et 1 bâtiment couvert comportant 2 bennes d'évacuation de boue

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.4)Opis zamówienia:

travaux comprenant notamment le redimensionnement de la canalisation de liaison depuis le Do3 par une conduite DN 400,

La réalisation d'une nouvelle canalisation DN 200 à créer depuis PR Rive gauche vers le DO 3, en passant par le pont sous le CD 1508 (en remplacement de la canalisation de refoulement existante sous le pont SNCF, abandonnée)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

voir détail dans le règlement de consultation

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 15:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

a définir

dc

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Lyon
Adres pocztowy: 184 rue Duguesclin
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.telerecours.fr
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Lyon
Adres pocztowy: 184 rue Duguesclin
Miejscowość: Lyon
Kod pocztowy: 69433
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.telerecours.fr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja.

Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021