Roboty budowlane - 392801-2021

Submission deadline has been amended by:  475113-2021
03/08/2021    S148

Francja-Pont-d'Ain: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 148-392801

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Pont d'ain
Adres pocztowy: 7 rue Louise de Savoie
Miejscowość: Pont-d'Ain
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01160
Państwo: Francja
E-mail: mairie@pontdain.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://marchespublics.ain.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.ain.fr
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction D'Une STATION D'Epuration, D'Un bassin de stockage-restitution et des reseaux associes

II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

station d'épuration

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 20
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

travaux de construction (Tce) du Bassin de Stockage Restitution (Bsr) et travaux de réseaux associés, yc fonçage sous voie SNCF et redimensionnement du Poste de refoulement rive droite,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

extension de capacité du poste et de la conduite de refoulement rive gauche, dont un passage en encorbellement,

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRK21 Ain
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021