29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 392881-2021

03/08/2021    S148

Francja-Geaune: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 148-392881

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: syndicat des Eaux du Tursan
Adres pocztowy: syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan
Miejscowość: Geaune
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 40320
Państwo: Francja
E-mail: jm.axes@eaux40.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eaux40.org
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.landespublic.org
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://marchespublics.landespublic.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://marchespublic.landespublic.org
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: EPCI
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: EAUX ET ASSANISSEMENT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

appel a candidature prealable a la passation D'Un marche multi-attributaires a bons de commande pour des travaux D'Eau potable et D'Assainissement

Numer referencyjny: 2021EPTVX07
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

appel à candidature préalable à la passation d'un marché prenant la forme d'un accord cadre multi-attributaires (3) à bons de commande pour les travaux courants de création, renforcement, renouvellement et réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif sur le territoire du Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

appel à candidature préalable à la passation d'un marché multi-attributaires à bons de commande pour des travaux d'eau potable et d'assainissement

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

communes du territoire du Syndicat des Eaux Marseillon Tursan

II.2.4)Opis zamówienia:

appel à candidature préalable à la passation d'un marché prenant la forme d'un accord cadre multi-attributaires (3) à bons de commande pour les travaux courants de création, renforcement, renouvellement et réhabilitation des réseaux d'eaux potable et d'assainissement collectif sur le territoire du Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

reconductible 1 fois pour une durée maximale de 1 an

II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 5
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 31/08/2021
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de pau
Adres pocztowy: 50 cours lyautey
Miejscowość: Pau
Kod pocztowy: 64010
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Adres internetowy: http://pau.tribunal-admi.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021