Dostawy - 393009-2020

21/08/2020    S162

Polska-Gdańsk: Komputery przenośne

2020/S 162-393009

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 144-353883)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Zderski, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 113, I piętro
E-mail: zzz@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Numer referencyjny: J711.291.1.90.2020.ZZ
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami zwanych dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz przedmiotowy – załącznik nr 1 A do SIWZ.

3. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć dokonywanie etapami zamówień częściowych składanych drogą elektroniczną przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Miejscem dostawy sprzętu będą dedykowane punkty obsługi kancelaryjnej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według załącznika nr 7 do SIWZ. W związku z tym przy wycenie oferty Wykonawca powinien wziąć pod uwagę strukturę organizacyjną Uniwersytetu Gdańskiego dostępną na stronie www.ug.edu.pl.

5. Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ ma być objęty gwarancją producenta:

Ciąg dalszy rozdział III pkt 6 do 11 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 144-353883

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: