Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 393034-2021

03/08/2021    S148

Portugalia-Coimbra: Roboty w zakresie ścieków

2021/S 148-393034

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 102-265837)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Águas do Centro Litoral, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 513606181
Adres pocztowy: ETA da Boavista, avenida Doutor Luís de Albuquerque
Miejscowość: Coimbra
Kod NUTS: PT16E Região de Coimbra
Kod pocztowy: 3030-410
Państwo: Portugalia
E-mail: geral.adcl@adp.pt
Tel.: +351 239980900
Faks: +351 239980949
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aguasdocentrolitoral.pt

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Cantanhede

Numer referencyjny: DEGA-ENG-Emp179_v3
II.1.2)Główny kod CPV
45232420 Roboty w zakresie ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Empreitada de Conceção-Construção da ETAR de Cantanhede

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 102-265837

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Zamiast:
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 18:00
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 18:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condições de abertura das propostas
Zamiast:
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 8:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: