Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 393344-2014

Wyświetl widok skrócony

19/11/2014    S223

Belgia-Bruksela: Zamówienie na usługi wsparcia technicznego platformy UE poświęconej koegzystencji ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi

2014/S 223-393344

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, SRD.2 — Finanse
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zamówienie na usługi wsparcia technicznego platformy UE poświęconej koegzystencji ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących zadań:
zadanie A — wsparcie prac platformy:
zestawienie odpowiednich dokumentów i dobrych praktyk:
wykonawca zapewni wsparcie dla członków platformy w określaniu i gromadzeniu przykładów dobrych praktyk w zakresie ograniczania i/lub unikania konfliktów ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi oraz przykładów udanej koegzystencji ludzi z tymi zwierzętami.
Pomoc w zakresie planu działań informacyjnych platformy:
wykonawca udzieli pomocy Komisji i członkom platformy w sporządzeniu projektu planu działań informacyjnych dla platformy, który zostanie rozesłany za pomocą sieci członkowskiej patronackich grup zainteresowanych stron, które tworzą platformę.
Wykonawca zaplanuje i przygotuje układ graficzny 4-stronicowej ulotki z aktualnymi informacjami na temat platformy we wszystkich językach urzędowych UE z wyjątkiem maltańskiego i irlandzkiego. Ulotki zostaną wydrukowane przez Komisję Europejską.
Zadanie B — centrum zasobów platformy:
jest to internetowe centrum zasobów zawierające oryginalne informacje lub informacje niedostępne w wersji elektronicznej w innych miejscach (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z praw autorskich). W centrum zasobów nie powiela się dostępnych zasobów z innych źródeł, ale umieszcza się łącza internetowe do nich.
Wykonawca zaktualizuje witrynę internetową poświęconą dużym zwierzętom mięsożernym i należącą do grupy witryn DG ds. Środowiska o tematyce przyrodniczej oraz będzie ją utrzymywał wyłącznie z wykorzystaniem technik, za pomocą których ją stworzono (tylko strony statyczne bazujące na HTML).
Sekcja często zadawanych pytań:
wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie sekcji często zadawanych pytań w witrynie internetowej w zakresie pytań dotyczących najlepszych praktyk i porad w sprawach konfliktu ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi.
Regularny biuletyn elektroniczny:
wykonawca będzie przygotowywać comiesięczne biuletyny elektroniczne rozsyłane do członków platformy, zawierające wiadomości na temat ostatnich wydarzeń w pracach wewnętrznych platformy oraz zapytania o informacje i odpowiedzi udzielone przez członków platformy. Fragmenty biuletynu mogą być również publikowane w ukazujących się co dwa miesiące aktualizacjach treści witryny internetowej. Kolejne numery biuletynu będą rozsyłane przez DG ds. Środowiska do członków platformy.
Zadanie C — zebrania:
zebrania roczne:
roczne 1-dniowe zebranie platformy będzie służyło 2 celom: 1) podsumowaniu postępów dokonanych w obszarze zadań tematycznych i zaproszeniu członków do zgłaszania informacji zwrotnych, oraz 2) możliwości nawiązywania kontaktów pomiędzy członkami platformy. Wykonawca będzie musiał przygotować listę osób zaproszonych, program i dokumenty dotyczące zebrania, zapewnić obecność specjalistów z doświadczeniem w stymulowaniu dyskusji na temat konfliktów ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi oraz sporządzić protokół z zebrania.
Warsztaty:
uczestnicy platformy wybiorą maksymalnie 2 tematyczne/regionalne warsztaty, które powinny zostać zorganizowane w państwach członkowskich. Wykonawca zapewni wsparcie dla Komisji i członków platformy w zakresie tych warsztatów na warunkach podobnych do tych określonych dla zebrania rocznego, czyli przewidujących przygotowanie programu i dokumentów dotyczących zebrania oraz zapewnienie specjalistów, którzy będą stymulować dyskusje.
Komisja zapewni miejsce zebrania rocznego w Brukseli. Warsztaty odbędą się w miejscach uzgodnionych przez członków platformy, którzy pokryją wszelkie powiązane koszty. W zamówieniu nie przewiduje się pokrycia wydatków za podróż ani posiłki podczas spotkań.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 428 992,50 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metodologii. Waga 40
2. Organizacji pracy. Waga 40
3. Jakości środków kontroli. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.3/SER/2014/0036.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 130-231897 z dnia 10.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2014/690949/SER/ENV.B.3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.11.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: adelphi consult GmbH
Adres pocztowy: Caspar-Theyß-Straße 14a
Miejscowość: Berlin
Kod pocztowy: 14193
Państwo: Niemcy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 150 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 142 997,50 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 38 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 18 % + 20 %.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
Zwraca się uwagę, że przetarg opublikowano wcześniej we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym w Dz.U. S 34-054570 z 18.2.2014 pod tytułem „Wsparcie techniczne platformy UE poświęconej dużym zwierzętom mięsożernym” z budżetem 450 000 (150 000 x 3) EUR. Zakres budżetu został ustalony między 140 000 EUR a 150 000 EUR, z możliwością dwukrotnego przedłużenia.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2014