Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 393448-2021

03/08/2021    S148

Belgium-Herentals: Hospital beds

2021/S 148-393448

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Postal address: Nederrij 133
Town: Herentals
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2200
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Katrien Roodhooft
E-mail: katrien.roodhooft@azherentals.be
Telephone: +32 14246097
Fax: +32 14246103
Internet address(es):
Main address: www.azherentals.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/87/QD/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst ziekenhuisbedden

Reference number: AZH-001_2021
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Main site or place of performance:

AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, Nederrij 133 te 2200 Herentals

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst ziekenhuisbedden

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Gebruikscomfort en ergonomie / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Service, support en onderhoud / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient een bankverklaring in te dienen, waaruit zijn financiële draagkracht blijkt in relatie tot de omvang van deze opdracht. Deze verklaring dient afkomstig te zijn van een in de EU gevestigde bank.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

3. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De bankverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf gestelde datum van opening van offertes.

3. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Voor elk van de aangeboden toestellen en/of producten dienen verplicht volgende documenten te worden toegevoegd:

- CE conformiteits verklaring; in geval van medische hulpmiddelen of toestellen dient dit volgens Europese richtlijn 93/42/EG te zijn

- Nederlandstalige gebruikshandleiding

2. De fabrikant of leverancier levert onderstaande documenten af:

EG-verklaring van overeenstemming volgens de vigerende regelgeving conform de veiligheidseisen vermeld in bijlage van deze offerte.

3. Geldig FAGG attest dat aangeeft dat levering van de goederen die voorwerp uitmaken van deze tender toegestaan zijn.

4. Een lijst van referenties in vergelijkbare projecten qua financiële omvang en complexiteit , liefst in Belgische ziekenhuizen. Gelieve ook een mogelijke contactpersoon + coördinaten van deze referenties aan te geven.

5. Beknopte Nederlandstalige gebruikershandleiding.

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. Het gevraagde attest moet beschikbaar zijn in de aangeleverde offertedocumenten.

4. Er dienen minimaal 3 referenties gegeven te worden

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/09/2021
Local time: 15:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/09/2021
Local time: 10:00
Place:

AZ St.-Elisabeth Herentals, Nederrij 133 - 2200 Herentals, Grote Vergaderzaal

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Town: TURNHOUT
Postal code: 2300
Country: Belgium
Telephone: +32 14447100
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021