Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 393448-2021

03/08/2021    S148

België-Herentals: Ziekenhuisbedden

2021/S 148-393448

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Postadres: Nederrij 133
Plaats: Herentals
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2200
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Katrien Roodhooft
E-mail: katrien.roodhooft@azherentals.be
Telefoon: +32 14246097
Fax: +32 14246103
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azherentals.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/87/QD/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst ziekenhuisbedden

Referentienummer: AZH-001_2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192120 Ziekenhuisbedden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ St.-Elisabeth Herentals vzw, Nederrij 133 te 2200 Herentals

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst ziekenhuisbedden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Gebruikscomfort en ergonomie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, support en onderhoud / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient een bankverklaring in te dienen, waaruit zijn financiële draagkracht blijkt in relatie tot de omvang van deze opdracht. Deze verklaring dient afkomstig te zijn van een in de EU gevestigde bank.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

3. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Eventuele minimumeisen:

1. De bankverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf gestelde datum van opening van offertes.

3. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Voor elk van de aangeboden toestellen en/of producten dienen verplicht volgende documenten te worden toegevoegd:

- CE conformiteits verklaring; in geval van medische hulpmiddelen of toestellen dient dit volgens Europese richtlijn 93/42/EG te zijn

- Nederlandstalige gebruikshandleiding

2. De fabrikant of leverancier levert onderstaande documenten af:

EG-verklaring van overeenstemming volgens de vigerende regelgeving conform de veiligheidseisen vermeld in bijlage van deze offerte.

3. Geldig FAGG attest dat aangeeft dat levering van de goederen die voorwerp uitmaken van deze tender toegestaan zijn.

4. Een lijst van referenties in vergelijkbare projecten qua financiële omvang en complexiteit , liefst in Belgische ziekenhuizen. Gelieve ook een mogelijke contactpersoon + coördinaten van deze referenties aan te geven.

5. Beknopte Nederlandstalige gebruikershandleiding.

Eventuele minimumeisen:

3. Het gevraagde attest moet beschikbaar zijn in de aangeleverde offertedocumenten.

4. Er dienen minimaal 3 referenties gegeven te worden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/09/2021
Plaatselijke tijd: 15:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

AZ St.-Elisabeth Herentals, Nederrij 133 - 2200 Herentals, Grote Vergaderzaal

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
Plaats: TURNHOUT
Postcode: 2300
Land: België
Telefoon: +32 14447100
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2021