Services - 393562-2017

06/10/2017    S192    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Hradec Králové: Technicko-inženýrské služby

2017/S 192-393562

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03
Česká republika
Kontaktní osoba: JUDr. Jana Blezzardová
Tel.: +420 495817453
E-mail: jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71300000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby dle projektových dokumentací s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“ a „Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod“.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 19 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71251000
71317210
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby dle projektových dokumentací s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“ a „Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod“.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 33
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace následujících stavebních prací:

a) stavebního objektu I, který je vymezen územním rozhodnutím č. 2901/2011-1 vydaným Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování dne 23.5.2011 pod spis. zn.: 963/2011/VÝST/LP/ s nabytím právní moci 25.6.2011 a dokumentací pro územní řízení zpracovanou společností Obermeyer Helika a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9-Letňany (dále jen „DUR“) ve znění pozdějších případných změn vzniklých při zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby,

b) realizace výměníkové stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu TUV umístěné v objektu J (SO 10) v místnosti č. J.01.009 původní výměníkové stanice s technologií voda/voda,

c) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul. Nemocniční, parkoviště pod horní nemocnicí), které jsou obsaženy v PD

Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Výše uvedené stavební práce jsou předmětem vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby a budou případně zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku, proto i tyto nové služby budou případně zadány do 3 let od uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku a budou zahrnovat služby obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky. Pokud zadavatel vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové služby postupovat podle ustanovení § 100 odstavec 3 zákona či dle právních předpisů platných v době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy.

Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí 15 000 000,00 Kč bez DPH a hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další služby) ve výši 4 500 000 CZK bez DPH.

Cena za výše specifikovanou vyhrazenou změnu závazku podle § 100 zákona nebude součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.

II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Předmětná stavba je vymezena projektovými dokumentacemi s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“, zpracovanou společností JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234, a dále s názvem „Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod“, zpracovanou společností S ateliér s.r.o., IČ: 287 78 626.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže základní způsobilost dle § 74 odst.1 písm. a)-e) zákona v souladu s § 75 odst.1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k ČR předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis takový zápis požaduje.

Zadavatel dále k prokázání profesní způsobilosti požaduje předložení dokladu prokazujícího odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy – dodavatel předloží osvědčení Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Podrobné podmínky realizace zakázky jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/11/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/11/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Sídlo zadavatele.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání obálek s nabídkami se koná bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek a mohou se ho účastnit i dodavatelé, kteří podali včas svou nabídku.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/10/2017