Forniture - 393693-2022

Submission deadline has been amended by:  403568-2022
20/07/2022    S138

Cechia-Česká Lípa: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 138-393693

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Stack Assets a.s.
Numero di identificazione nazionale: 05946212
Indirizzo postale: Lukostřelecká 1154/1
Città: Česká Lípa
Codice NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Codice postale: 47001
Paese: Cechia
Persona di contatto: Mgr. Petra Bezděková
E-mail: bezdekova@pureventures.cz
Tel.: +420 774486776
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.st-as.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/profil/StackAssets
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://nen.nipez.cz/profil/StackAssets
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://nen.nipez.cz/profil/StackAssets
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: právnická osoba
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prosto

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Stack Assets a.s. Projekt 1

II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 377,85 kWp na střechy stávajících hal a ostatních provozních objektů objednatele včetně bateriového úložiště o celkové kapacitě 1,8888 MWh a vybudování komplexního řídicího systému včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci pro výběr Dodavatele, Technické specifikaci a Smlouvě o dílo, které jsou Přílohami Zadávací dokumentace. Účastník ve své nabídce předloží řádně oceněný výkaz výměr..

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 78 847 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09332000 Impianto solare
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45251100 Lavori di costruzione di centrali elettriche
31400000 Accumulatori, pile e batterie primarie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ051 Liberecký kraj
Luogo principale di esecuzione:

Stack Assets a.s., Lukostřelecká 1154/1, 470 01 Česká Lípa

k.ú. Česká Lípa 621382

p.č. 4670, 4666, 4664, 4660/2, 4660/1, 4652/1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem plnění je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 377,85 kWp na střechy stávajících hal a ostatních provozních objektů objednatele včetně bateriového úložiště o celkové kapacitě 1,8888 MWh a vybudování komplexního řídicího systému včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci pro výběr Dodavatele, Technické specifikaci a Smlouvě o dílo, které jsou Přílohami Zadávací dokumentace. Účastník ve své nabídce předloží řádně oceněný výkaz výměr.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023363

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

• Dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpisy zápis do takové-ho evidence vyžadují;

• Dle § 77 odst. 2 písm. a) dokladu o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky - zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu veřejné zakázky:

o montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

• Dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím od-bornou způsobilost zabezpečuje, a to Osvědčením o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických sys-témů dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění;

• Dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to Oprávněním TIČR k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ve smyslu §154 a §155 zá-kona č. 500/2004Sb., v platném znění.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco, Slovacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/08/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022