Services - 393728-2017

06/10/2017    S192    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Białystok: Supervision of building work

2017/S 192-393728

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Poland
Contact person: Małgorzata Tomkiel
Telephone: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Fax: +48 856767153
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudowądrogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”.

II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudowądrogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną – II przetarg”.

W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje między innymi:

— Nadzór nad robotami branży mostowej – Kierownik Nadzoru Inwestorskiego – obejmujący wiadukt i ścianyoporowe,

— Nadzór nad robotami branży drogowej – obejmujący roboty drogowe i rów kryty,

— Nadzór nad robotami branży sanitarnej – obejmujący kanalizacje deszczową, kanalizacje sanitarną iwodociąg,

— Nadzór nad robotami branży elektrycznej – obejmujący oświetlenie i linie energetyczne,

— Nadzór nad robotami branży teletechnicznej,

— Nadzór nad robotami branży kolejowej – obejmujący sieci PKP tj. automatyka kolejowa, telekomunikacjakolejowa, elektroenergetyka i sieć trakcyjna,

— Nadzór nad robotami rozbiórkowymi – obejmujący rozbiórkę budynków,

— Nadzór Geodezyjny,

— Asystent ds. rozliczeń.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Droga wojewódzka Nr 674 w m. Sokółka.

II.2.4)Description of the procurement:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudowądrogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną – II przetarg.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/11/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1) – 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zadania polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegającym na budowie/ przebudowie/ rozbudowie drogi publicznej(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43,poz. 430 z późn. zm.) klasy minimum Z o długości minimum 0,5 km wraz z budową/ przebudową/ rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.0 5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) o długości minimum 70,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), wraz z załączeniem dowodów czy nadzór ten został wykonany należycie.

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej – Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego,

2. Inspektor Nadzoru Branży Drogowej,

3. Inspektor Nadzoru Branży Teletechnicznej,

4. Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej,

5. Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnych,

6. Inspektor Nadzoru Branży Kolejowej,

7. Inspektor Nadzoru nad robotami rozbiórkowymi,

8. Nadzór Geodezyjny,

9. Asystent ds. rozliczeń.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – sala konferencyjna -pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego – Inspektora nadzoru branży mostowej – 40 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

5. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

9. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.

10. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/10/2017