Services - 393800-2017

06/10/2017    S192    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Czech Republic-Hradec Králové: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 192-393800

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 03
Czechia
Contact person: Mgr. Jarmila Konečná
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_4368.html
Additional information can be obtained from another address:
Centrum investic, rozvoje a inovací
71218840
Soukenická 54
Hradec Králové
500 03
Czechia
Contact person: Mgr. Jarmila Konečná
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.cirihk.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Centrum investic, rozvoje a inovací
71218840
Soukenická 54
Hradec Králové
500 03
Czechia
Contact person: Mgr. Jarmila Konečná
E-mail: vz@cirihk.cz
NUTS code: CZ052

Internet address(es):

Main address: http://www.cirihk.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“.

Reference number: CIRI/2017/686
II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako podklad zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu, včetně zpracování rozpočtu, zajištění inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní. Součástí předmětu veřejné zakázky je taktéž zajištění autorského dozoru na stavbě v rámci realizace projektu.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 760 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
71300000
71251000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052
Main site or place of performance:

Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako podklad zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu, včetně zpracování rozpočtu, zajištění inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace interiéru a projektové dokumentace kuchyní. Součástí předmětu veřejné zakázky je taktéž zajištění autorského dozoru na stavbě v rámci realizace projektu.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 760 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 210
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“.
II.2.14)Additional information

Projekt uvedený v II.2.13 bude předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel dále k prokázání profesní způsobilosti požaduje předložení dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, v oboru pozemní stavby, případně autorizaci autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Sídlo zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupce zadavatele a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž dodavatelé, jejichž nabídky byly řádně doručeny. Zástupce dodavatele, který se zúčastní otevírání obálek, se zapíše do listiny přítomných dodavatelů (účastníků).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Místo předmětu plnění dle II.2.3) je dále také bude-li to vzhledem k charakteru činnosti zhotovitele možné, je pozemek parc. č. 1912/2, v ulici Za Přádelnou, 547 01 Náchod-Staré Město nad Metují, kat. území Náchod (701262).

Doba trvání zakázky dle bodu II.2.7 je nejzazší doba pro plnění části díla od výzvy objednatele k plnění, přičemž termín splnění některých části předmětu plnění je vázán na skutečnosti, o kterých v současné době není známo kdy nastanou, tudíž nejsou obsahem dobu uvedené v bodu II.2.7, tato doba taktéž nezahrnuje výkon autorského dozoru, který je vázán na realizace navazujících stavebních prací zhotovitelem stavby. Bližší podmínky k termínům plnění smlouvy jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávacích podmínek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czechia
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czechia
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/10/2017