Tjenesteydelser - 393805-2020

21/08/2020    S162

Danmark-Charlottenlund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 162-393805

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Elektronisk låsesystem
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mustapha Katamato
E-mail: muka@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7be5662-c68a-454a-aeab-5eca165c3717/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7be5662-c68a-454a-aeab-5eca165c3717/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7be5662-c68a-454a-aeab-5eca165c3717/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f7be5662-c68a-454a-aeab-5eca165c3717/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Elektronisk nøglesystem

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Elektronisk nøglesystem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring af udbudsmateriale på elektronisk nøglesystem

Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg Kommuner udbyder i sensommeren 2020 kontrakt af elektronisk nøglesystem.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Gentofte Kommune valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelsen må meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af indkøbsafdeling, og hvis det findes hensigtsmæssigt, af udbyders brugergruppe.

Høringssvar bedes skrevet i kommenteringsskemaet og fremsendt til muka@gentofte.dk senest fredag den 11. juni 2020. Mailen bedes mærket ”Høringssvar vedr. udbud af Elektronisk nøglesystem”.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.Høringsmaterialet kan rekvireres ved at fremsende en mail til muka@gentofte.dk

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 4 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Driftoption.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 105-253923
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2020