Forniture - 393825-2022

20/07/2022    S138

Romania-Simian: Elettricità

2022/S 138-393825

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNA SIMIAN
Numero di identificazione nazionale: 4550988
Indirizzo postale: Strada: DE 70, nr. 64
Città: simian
Codice NUTS: RO413 Mehedinţi
Codice postale: 227445
Paese: Romania
Persona di contatto: Constantin Trusca
E-mail: clsimianmh@gmail.com
Tel.: +40 0740819895
Fax: +40 252338693
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.simian-mh.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100151922
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Furnizare energie electrica, Comuna Simian, Judet Mehedinti

Numero di riferimento: 4550988_2022_PAAPD1367785
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Furnizarea de energie electrica JT (joasa tensiune) pentru cladiri si iluminat public. Pentru iluminatul public tariful va fi de ZI/NOAPTE. Cantitatea estimata totala este de 513 MWh pe an. Zona deservită – aria comunei Simian,compusa din 7 sate: Simian, Cerneti, Valea Copcii, Dedovita Veche, Dedovita Noua, Erghevita, Poroina.

Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de transmitere a ofertelor astfel încât răspunsul autorităţii contractante să fie transmis cu cel puţin 10 zile înainte de data limita de transmitere a ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 539 513.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO413 Mehedinţi
Luogo principale di esecuzione:

Judetul Mehedinti, Comuna Simian, Satele Simian, Cerneti, Valea Copcii, Dedovita Veche, Dedovita Noua, Erghevita, Poroina.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Furnizarea de energie electrica JT (joasa tensiune) pentru cladiri si iluminat public. Pentru iluminatul public tariful va fi de ZI/NOAPTE. Cantitatea estimata totala este de 513 MWh pe an. Cantitatea estimata pentru cladiri este de 90 MWh, pentru iluminat public de ZI este de 140 MWh, iar pentru iluminat public de NOAPTE este de 283 MWh.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti, asociati si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti, asociati si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, se va completa Formularul 16 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59, 60 din Legea nr.98/2016 Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Trusca Constantin - primar, Gioara Vasile - viceprimar, Badanoiu Adriana - secretar, Dinu Cosmin Daniel – administrator public si consilierii locali: Arnautu Alexandru, Boboruta Sorin C-tin, Bogasieru Marilena, Carindatoiu Marian, Ciolacu Ion, Ciotirla Ion Liviu, Cretescu Dumitru, Croitoru Nicolae, Duroi Danielovici, Grigore Constantin Alisandru, Negrea Mihai, Pescaru Gheorghe, Saracin George, Vasile Carmen Dora, Vilceanu Victor, Zaroniu Relu Adelin. Pentru completarea DUAE se va accesa formularul de DUAE anexat procedurii. Formularele mentionate mai sus se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante formulata in conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016. Formularul nr. 16 se va prezenta odata cu oferta de catre fiecare membru al asocierii ,subcontractant,tert sustinator etc. Atentionari speciale: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului cat si ale Subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Nota 1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii deexercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Nota 2.Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau,dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, (forma extinsa) sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin Licenta de furnizare a energiei electrice conform prevederilor art. 8, alin. (2) şi alin. (3)din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energie electrice din 04.03.2015 emis de ANRE. Ofertantii straini vor depune document echivalent emis in tara de rezidenta. Modalitate de indeplinire: completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care oferta situata pe primul loc in clasament este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator din care sa rezulte ca operatorul economic este real constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a desfasura activitatea care are legatura cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit si Licenta de furnizare a energiei electrice conform prevederilor art. 8, alin. (2) şi alin. (3) din Legea energiei electriceşi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice din 04.03.2015 emis de ANRE.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani - Formularul nr. 13 (numarul de ani solicitati invederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor). Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor, a furnizat produse a căror cantitate cumulată a fost de minimum 513 MWh, la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici. Pentru fiecare din contractele prin care se demonstreaza experienta similara, se vor prezenta urmatoarele documente, dar fara a se limita la acestea, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare, cu scopul de a proba livrarea produselor prezentate. Acestea vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar. Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Informatii privind subcontractarea (daca este cazul): Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, valoarea la care se ridica parte/partile respective, precum si ACORDUL subcontractantilor cu privire la acest aspect, in temeiul art.55 si art. 174 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Informatii privind tert sustinator (daca este cazul): 1.Operatorul economic are dreptul, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. 2.În ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art.179 lit.g) sau la experienta profesionala relevanta, operatorul economic poate sa se bazeze pe capacitatea tertului sustinator doar atunci când acesta vadesfasura efectiv lucrarile sau serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari. 3.În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere. Informatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aces caz, acestia trebuie sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Proportia de subcontractareIn DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza nr. si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea II,lit. D sectiunea „Informatii privind subcontractantii...” si in Partea IV, lit.C, sectiunea „Proportia de subcontractare”) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca ODATA cu depunerea DUAE sa prezinte si ACORDUL DE SUBCONTRACTARE urmand ca documentele justificative care PROBEAZA CELE ASUMATE IN ACORDUL DE SUBCONTRACTARE sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in Acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare (formular propriu care va contine, in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii:Denumire subcontractant/Date de contact/Partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia/Valoarea la care se ridica partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate de acestia/Specializarea). Subcontractantii propusi isi pot exprima optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta corespunzator partii din contract indeplinite de catre acestia la momentul incheierii contractului de achizitie. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Se va prezenta DUAE insotit de angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1.Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin.1 din Legea 98/2016 si in conformitate cu Notificarea nr.240/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. 2.Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE (Partea IV,lit. C, sectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri:executarea de livrari de tipul specificat”) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv pentru eventualii asociati, terti sustinatori cu informatiile aferente situatiei lor.Nota 1: La nivelul DUAE - TREBUIE PRECIZATE de catre ofertanti urmatoarele informatii: -numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa: - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare. Nota: Informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica Descriere.

DUAE completat de ofertant în care va include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare . Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informaţiile referitoare la situaţiile de excludere astfel cum acestea sunt menţionate la art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 precum si cele care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant. Se va prezenta DUAE insotit de angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/12/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Comisia de evaluare

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Modul de prezentare al ofertei - In conformitate cu prevederile art. 60 din HG nr.395/2016, ofertantii au obligatia de a transmite propunerea tehnica si oferta financiara impreuna cu DUAE, in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare simplificat iar documentele vor fi SEMNATE cu SEMNATURA ELECTRONICA extinsa, bazata pe un certificat digital calificat. - Se va depune cu OFERTA si DUAE, dar si urmatoarele documente: a) Formular din Sectiunea Formulare - Angajament tert sustinator (daca este cazul); b) Acord de subcontractare (daca este cazul); c) Acord de asociere (daca este cazul); In situatia in care operatorul economic invoca sustinerea unui tert sau intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract sau in cazul unei oferte comune se va prezenta DUAE distinct de DUAE-ul ofertantului. - Documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SICAP li se aplica prevederile legii semnaturii electronice, si ca atare este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati. - Adresa la care se depune oferta: SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro); - Data limita pentru depunerea ofertelor este cea prevazuta in anuntul de participare simplificat. Ofertantii trebuie sa ia toate masurile astfel incat ofertele sa fie transmise in SICAP, numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta evidentiata in cadrul anuntului de participare simplificat. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. - Limba de redactare a ofertei: limba romana; orice document prezentat in alta limba va fi tradus autorizat; - In conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica extinsa (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). -Semnatura electronica extinsa trebuie sa apartina administratorului (conform certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului) sau unei persoane imputernicite de catre acesta. Propunerea financiara se va completa si in SICAP la rubrica „Oferta” special prevazuta. Daca semnarea documentelor ofertei se face de catre o alta persoana decat administratorul/ directorul firmei, odata cu DUAE este obligatoriu a se prezenta si imputernicire pentru semnatarul ofertei. - Solicitarile de clarificari se adreseaza numai in SICAP; - Nu se accepta oferte alternative. - Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au obligatia de a completa DUAE. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor si vor fi soluţionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestaţiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016. Autoritatea contractanta nu va suporta plata cheltuielilor efectuate de catre ofertanti pentru solutionarea contestatiilor

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022