Forniture - 393904-2022

20/07/2022    S138

Polska-Grodzisk Wielkopolski: Elektryczność

2022/S 138-393904

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grodzisk Wielkopolski
Adres pocztowy: ul. Stary Rynek 1
Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Lubik
E-mail: fundusze@grodzisk.wlkp.pl
Tel.: +48 614453000
Faks: +48 614453017
Adresy internetowe:
Główny adres: www.grodzisk.wlkp.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościańska 32
Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Nowak
E-mail: biuro@gpk.biz.pl
Tel.: +48 614447186
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gpk.biz.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Grodziski
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury1
Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Stachowska
E-mail: estachowska@spgw.pl
Tel.: +48 614452500
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Granowo
Adres pocztowy: ul. Sportowa 2
Miejscowość: Granowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Tomczak
E-mail: j.tomczak@granowo.pl
Tel.: +48 614472001
Adresy internetowe:
Główny adres: www.granowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamieniec
Adres pocztowy: ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 25
Miejscowość: Kamieniec
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-061
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kurkiewicz
E-mail: slawek@kamieniec.pl
Tel.: +48 614423388
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kamieniec.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lipno
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 9
Miejscowość: Lipno
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maja Flieger
E-mail: m.flieger@lipno.pl
Tel.: +48 655340908
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lipno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rakoniewice
Adres pocztowy: Os. Parkowe 1
Miejscowość: Rakoniewice
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Szczygieł
E-mail: tszczygiel@rakoniewice.pl
Tel.: +48 612936539
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rakoniewice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skwierzyna
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Skwierzyna
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod pocztowy: 66-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Kirenko
E-mail: s.kirenko@skwierzyna.pl
Tel.: +48 607787584
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skwierzyna.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wielichowo
Adres pocztowy: ul. Rynek 10
Miejscowość: Wielichowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Michałowski
E-mail: drogi@wielichowo.pl
Tel.: +48 614433922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielichowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne Dobro Dziecka
Adres pocztowy: ul. Szkolna 20
Miejscowość: Gradowice
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Nowak
E-mail: gradowicesp@wp.pl
Tel.: +48 661170190
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielichowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kultury - Wielichowo
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 16
Miejscowość: Wielichowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Herman
E-mail: biuro@ckwielichowo.pl
Tel.: +48 614433199
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ckwielichowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rynek 10a
Miejscowość: Wielichowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Przybyła
E-mail: lprzybyla@zgkim-wielichowo.pl
Tel.: +48 614421185
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkim-wielichowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wiązownica
Adres pocztowy: ul. Warszawska 15
Miejscowość: Wiązownica
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-522
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Osowski
E-mail: inwestycje@wiazownica.com
Tel.: +48 166223631
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wiazownica.com
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobowo
Adres pocztowy: ul. Gdańska 12
Miejscowość: Bobowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 88-212
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ratyńska
E-mail: elzbieta.ratynska@bobowo.pl
Tel.: +48 585309104
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bobowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kuryłówka
Adres pocztowy: Kuryłówka 527
Miejscowość: Kuryłówka
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 37-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Ner
E-mail: drogi@kurylowka.pl
Tel.: +48 504509363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kurylowka.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Opalenica
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 1
Miejscowość: Opalenica
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Polaszek
E-mail: przetargi@opalenica.pl
Tel.: +48 697873192
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opalenica.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stefana Żeromskiego 25
Miejscowość: Opalenica
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Mądry
E-mail: przetargi@komopal.pl
Tel.: +48 668003815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.komopal.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Os. Drzymały 25
Miejscowość: Rakoniewice
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kowala
E-mail: rkowala@zukrakoniewice.pl
Tel.: +48 614441168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zukrakoniewice.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-grodzisk-wielkopolski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-grodzisk-wielkopolski
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Grodziskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Numer referencyjny: WRG.271.0.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w podziale na dwie części:

1.1. część I dotyczy punktów poboru energii (również zwane PPE) dla oświetlenia ulicznego, maksymalna wielkość zamówienia w trakcie trwania zamówienia wynosi: 4 860 330 kWh – wg załącznika nr 1A do SWZ.

1.2. część II dotyczy PPE dla pozostałych obiektów maksymalna wielkość zamówienia w trakcie trwania zamówienia wynosi: 14 504 892 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Granowo, Gmina Kamieniec, Gmina Lipno, Gmina Rakoniewice, Gmina Skwierzyna, Gmina Wielichowo, Gmina Wiązownica, Gmina Bobowo, Gmina Kuryłówka, Gmina Opalenica

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla część I dotyczy punktów poboru energii (również zwane PPE) dla oświetlenia ulicznego, maksymalna wielkość zamówienia w trakcie trwania zamówienia wynosi: 4 860 330 kWh – wg załącznika nr 1A do SWZ.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SWZ (dotyczy I części zamówienia).

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1A do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Enea S.A., Energa Obrót S.A., PGE Obrót S.A.

6. Wymagania (obowiązki) stawiane wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiących Załącznik nr 2A do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa.

7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A SWZ zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

8. W Załączniku nr 1A SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

9. Ilość energii elektrycznej wskazana w ust. 1. jest ilością maksymalną. Zamawiający w ramach wielkości maksymalnej zastrzega możliwość zmian, na zasadach i w zakresie określonym w SWZ.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zmniejszenie ilości energii elektrycznej, w tym odjęcie PPE nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

10. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1A do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w umowie następować będą na pisemne zgłoszenie zamawiającego do wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

dla I części zamówienia: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim numer rachunku bankowego: 47 9063 0008 0000 0011 1100 0005.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej - pozostałe obiekty

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Granowo, Gmina Kamieniec, Gmina Lipno, Gmina Rakoniewice, Gmina Skwierzyna, Gmina Wielichowo, Gmina Wiązownica, Gmina Bobowo, Gmina Kuryłówka, Gmina Opalenica

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla część II dotyczy PPE dla pozostałych obiektów maksymalna wielkość zamówienia w trakcie trwania zamówienia wynosi: 14 504 892 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ.

2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2B do SWZ (dotyczy II części zamówienia).

4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1B do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Enea S.A., Energa Obrót S.A., PGE Obrót S.A.

6. Wymagania (obowiązki) stawiane wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiących Załącznik nr 2B do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa.

7. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1B SWZ zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

8. W Załączniku nr 1B SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

9. Ilość energii elektrycznej wskazana w ust. 1. jest ilością maksymalną. Zamawiający w ramach wielkości maksymalnej zastrzega możliwość zmian, na zasadach i w zakresie określonym w SWZ.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zmniejszenie ilości energii elektrycznej, w tym odjęcie PPE nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

10. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1B do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w umowie następować będą na pisemne zgłoszenie zamawiającego do wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

dla II części zamówienia: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim numer rachunku bankowego: 47 9063 0008 0000 0011 1100 0005.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej części o podstawach wykluczenia:

1. O których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 (obligatoryjne) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10) (fakultatywne):

1.1. art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

1.2. art. 109 ust. 1 pkt 8) Pzp - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,

1.3. art. 109 ust. 1 pkt 9) Pzp - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1.4. art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i w art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (obligatoryjne).

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 8‒10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

2.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,

2.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,

2.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Cd. informacji na temat podstaw wykluczenia:

3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

Wykonawcy i podwykonawcy, udostępnienie zasobów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki cywilne). Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.

Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych, innych dokumentach oraz dokumentach, jakie należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

2.1. spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie opisanym w Rozdziale 6 SWZ:

a) warunek z pkt 6.1.2. SWZ - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

b) warunek z pkt 6.1.4. SWZ - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy I i II części zamówienia).

2.2. brak podstaw wykluczenia – w zakresie opisanym w Rozdziale 7 SWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6A do SWZ (dotyczy I części zamówienia) i nr 6B do SWZ (dotyczy II części zamówienia),

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 8–10) Pzp,

oraz

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

• art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym:

wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej u jednego odbiorcy/zamawiającego , gdzie wielkość roczna każdej z nich nie była niższa niż:

a) dla I części zamówienia: 3 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy,

b) dla II części zamówienia: 10 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy.

Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem powtarzającym się lub ciągłym, również wykonywanym, która spełnia powyższy warunek. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4 SWZ.

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części, Wykonawca może się wykazać jedną dostawą na łączną wielkość odpowiadającą sumie rocznej wielkości dla części I i II, albo maksymalnie dwiema oddzielnymi dostawami na łączną wielkość roczną odpowiadającą co najmniej sumie wielkości rocznych dla poszczególnych części I i II, przy czym jedna z nich ma odpowiadać wielkości rocznej dla części II zamówienia tj. min. 10 000 000 kWh.

Cd.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt 9.2.2. a-d) SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), na wezwanie zamawiającego, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie, natomiast podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt 9.2.1. pkt a-b) SWZ, składa wykonawca na wezwanie zamawiającego, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach art. 118 Pzp, zamawiający nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.2.2. pkt a-d) SWZ.

5. Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne składane dokumenty w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazuje że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

6. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale 6 i 7 SWZ – zaleca się skorzystanie ze wzoru stanowiącego załącznik nr 4, 4A, 4B do SWZ.

7. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp sporządza odrębnie:

7.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

7.2. podwykonawcy wskazani przez wykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Dotyczy podmiotów, które udostępniają zasoby,

- przedmiotowe oświadczenie składa wykonawca wraz z ofertą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wraz z wypełnionym formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr załącznik nr 3A do SWZ (dotyczy I części zamówienia) i nr 3B do SWZ (dotyczy II części zamówienia) wykonawca składa:

1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ),

2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ),

3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4B do SWZ) - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy,

4. zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8A, 8B do SWZ (jeżeli dotyczy),

5. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9A, 9B do SWZ (jeżeli dotyczy),

6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – w przypadku gdy umocowanie osoby nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru). Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie wymagane jest na każdym etapie prowadzonego postępowania,

7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),

8. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonanie umowy nastąpi w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w ust. 5.2.- 5.4., dotyczących realizacji umowy na sprzedaż energii elektrycznej.

2. Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2A, 2B do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2A, 2B do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-grodzisk-wielkopolski

Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2023 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2., przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem platformy zakupowej.

4. Oferta powinna być:

4.1. sporządzona w języku polskim,

4.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej SIDAS PZP,

4.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

5. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej - szczegółowy opis zawarty jest w rozdziale 10 SWZ.

6. Informacja o ochronie danych osobowych zawarta jest w rozdziale 35 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3.1. odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,

3.2. domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 5.1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6. wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w SWZ w Rozdziale 33 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2022