Forniture - 394017-2019

21/08/2019    S160

Polonia-Poznań: Elettricità

2019/S 160-394017

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Wojskowy Zarząd Infrastruktury
Indirizzo postale: ul. Kościuszki 92/98
Città: Poznań
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 61-716
Paese: Polonia
Persona di contatto: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań
E-mail: wzi.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261572528
Fax: +48 261572727
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.wzipoznan.wp.mil.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.wzipoznan.wp.mil.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.wzipoznan.wp.mil.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Jednostka budżetowa MON
I.5)Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu; administrowanych przez 31. BLT, 33. BLTr, 14. WOG na

Numero di riferimento: 67/WZI/19/WE
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

„Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu; administrowanych przez 31. BLT, 33. BLTr, 14. WOG na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych”

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 709 539.10 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

„Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu; administrowanych przez 31. BLT, 33. BLTr, 14. WOG na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych”

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 709 539.10 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne i jest zobowiązany do jej aktualizacji.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny na etapie składania wniosków.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje lub wykonał co najmniej jedną dostawę (sprzedaż) obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie minimum 2 900 000 kWh w skali roku.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/10/2019
Ora locale: 08:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 60 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/10/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:

Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, POLSKA.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: KIO
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/08/2019