Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Forniture - 394017-2019

21/08/2019    S160

Polska-Poznań: Elektryczność

2019/S 160-394017

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Zarząd Infrastruktury
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 92/98
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 61-716
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań
E-mail: wzi.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261572528
Faks: +48 261572727
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzipoznan.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wzipoznan.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.wzipoznan.wp.mil.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu; administrowanych przez 31. BLT, 33. BLTr, 14. WOG na

Numer referencyjny: 67/WZI/19/WE
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

„Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu; administrowanych przez 31. BLT, 33. BLTr, 14. WOG na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 709 539.10 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

„Zakup energii elektrycznej dla grupy taryfowej Gx na potrzeby obiektów będących w rejonie działania Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu; administrowanych przez 31. BLT, 33. BLTr, 14. WOG na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10.4.1997 r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 709 539.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne i jest zobowiązany do jej aktualizacji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny na etapie składania wniosków.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje lub wykonał co najmniej jedną dostawę (sprzedaż) obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie minimum 2 900 000 kWh w skali roku.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2019
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2019