Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 394228-2022

20/07/2022    S138

Polen-Breslau: Lokales Netz

2022/S 138-394228

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000325073
Postanschrift: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-046
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Graczyk
E-Mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
Telefon: +48 713704295
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wroclaw.so.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: sąd powszechny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń aktywnych sieci wraz z usługą wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: DG.2502-3/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32410000 Lokales Netz
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieci wraz z usługą ich wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczonym sprzętem zapewnić asystę techniczną przez okres 3 lat licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego urządzeń. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowaniem projektu technicznego obejmującego wszystkie dostarczane elementy, montaż i wdrożenie urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkowników, 3-letnią asystę techniczną. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ, który składa się z dwóch części: załącznika nr 1a do SWZ, stanowiącego część jawną opisu przedmiotu zamówienia, która jest publikowana na stronie prowadzonego postępowania wraz z dokumentacją postępowania oraz z załącznika nr 1b do SWZ, stanowiącego część poufną, która jest udostępniana na wniosek Wykonawcy, na warunkach opisanych w Rozdziale I ust. 3 pkt 3.3. SWZ. 2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu zlokalizowany przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30 we Wrocławiu. Dostarczone urządzenia będą pracowały w pomieszczeniach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30, ul. Szybkiej 6-10, ul. Tkackiej 6-8, ul. Krakowskiej 141-155 oraz przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 489 562.04 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
32424000 Netzwerkinfrastruktur
32427000 Netzsystem
32428000 Netzwerkaufrüstung
72710000 Lokalnetz
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. Sądowa 1/Podwale 29,30. Urządzenia będą pracowały w obiektach przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30, Szybkiej 6-10, Tkackiej 6-8, Krakowskiej 141-155, Joannitów 14

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieci wraz z usługą ich wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczonym sprzętem zapewnić asystę techniczną przez okres 3 lat licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego urządzeń. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowaniem projektu technicznego obejmującego wszystkie dostarczane elementy, montaż i wdrożenie urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkowników, 3-letnią asystę techniczną.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: czas usunięcia awarii krytycznej / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: czas usunięcia awarii niekrytycznej / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający na mocy art. 133 ust. 3 informuje, że Specyfikacja Warunków Zamówienia została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania, natomiast część SWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz symbol postępowania, którego wniosek dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do SWZ. Wniosek winien zostać złożony w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Portalu SmartPZP lub poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268028
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń aktywnych sieci wraz z usługą wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Prosystem S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 8992347690
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 51-627
Land: Polen
Telefon: +48 71-348-24-74
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 489 562.04 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 329 967.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, b) art. 109 ust.1 pkt 4), 6) 8) 9) 10) ustawy Pzp, c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), d) art. 5k ust. 1 dodanego na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania został określony w Rozdziale VI SWZ. 3. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziel VI SWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym specyfikacji technicznej lub kart katalogowych producenta dostarczanych urządzeń (zawierające model /symbol producenta/dystrybutora) zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 7. Zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży specyfikacji technicznej lub kart katalogowych oferowanych urządzeń lub innych równoważnych dokumentów, bądź nie będzie możliwe na ich podstawie sprawdzenie wszystkich stawianych wymagań, cech lub kryteriów, Zamawiający wezwie do złożenia ww. dokumentu lub jego uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zwarte w Rozdziale I SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 4.1 niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki Ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/07/2022