Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 394427-2020

21/08/2020    S162

Polska-Warszawa: Usługi analizy

2020/S 162-394427

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 122-299680)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Krajowy numer identyfikacyjny: 363189625
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gałecka
E-mail: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Faks: +48 225838850
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mgm.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”

Numer referencyjny: BA.WZP.2611.4.2020.MC
II.1.2)Główny kod CPV
71620000 Usługi analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1841) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1938), w odniesieniu do zagrożenia powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 122-299680

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służącym do przesyłania ogłoszeń drogą elektroniczną warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w kolejnych polach sekcji III.1.1)-III.1.3) ogłoszenia. Numeracja zastosowana w sekcjach III.1.1)-III.1.3) odpowiada numeracji przyjętej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Z wcześniej omawianych przyczyn związanych treść sekcji III.1.1) III.1.3) należy traktować jako całość, z pominięciem nagłówków.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 4.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 4.1.1.na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) ustawy. 4.1.2. na podstawie poniżej wymienionej przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w oparciu, o którą zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.). 4.2. spełniają następujące warunki dotyczące: 4.2.1.w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.2.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.4.2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 4.2.3.1.w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie trzy usługi polegające na wykonaniu prac naukowo-badawczych, studialnych lub doradczych w zakresie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim lub planistycznych z zakresu gospodarki morskiej o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 350 000 zł brutto. 4.2.3.2. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu lub aktualizacji co najmniej jednej bazy danych przestrzennych, Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymagań warunków określonych punkcie 4.3.2.1 i 4.3.2.2 przez to samo zamówienie. 4.2.3.3. skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadających następujące wykształcenie i doświadczenie zawodowe: a) czterech specjalistów ds. inżynierii środowiska lub ochrony środowiska, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub pracach doradczych, związanych z ochroną przeciwpowodziową; b) dwóch specjalistów ds. hydrotechniki, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub hydrotechniki lub hydrologii i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub pracach doradczych lub projektach z dziedziny hydrotechniki;

Powinno być:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służącym do przesyłania ogłoszeń drogą elektroniczną warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały zawarte w kolejnych polach sekcji III.1.1)–III.1.3) ogłoszenia. Numeracja zastosowana w sekcjach III.1.1)–III.1.3) odpowiada numeracji przyjętej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Z wcześniej omawianych przyczyn związanych treść sekcji III.1.1) III.1.3) należy traktować jako całość, z pominięciem nagłówków. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

4.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

4.1.1.na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

4.1.2. na podstawie poniżej wymienionej przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w oparciu, o którą zamawiający może wykluczyć wykonawcę: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498, ze zm.);

4.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

4.2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

4.2.3.1. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie trzy usługi polegające na wykonaniu prac naukowo-badawczych, studialnych lub doradczych w zakresie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim lub planistycznych z zakresu gospodarki morskiej o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 350 000 PLN brutto.

4.2.3.2. w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie, co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu lub aktualizacji co najmniej jednej bazy danych przestrzennych, Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymagań warunków określonych punkcie 4.3.2.1 i 4.3.2.2 przez to samo zamówienie.

4.2.3.3. skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadających następujące wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

a) czterech specjalistów ds. inżynierii środowiska lub ochrony środowiska, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub geografii i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub pracach doradczych, związanych z ochroną przeciwpowodziową;

b) dwóch specjalistów ds. hydrotechniki, z których każdy posiada wykształcenie wyższe inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub hydrotechniki lub hydrologii lub budownictwa lub melioracji i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub pracach doradczych lub projektach z dziedziny hydrotechniki;

Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

c) dwóch specjalistów ds. systemu informacji geograficznej, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub geoinformatyki lub geodezji lub kartografii lub geografii i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach z dziedziny projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych z dziedziny gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej; d) specjalistę ds. architektury baz danych, który w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie projektowania konfiguracji i zarządzania bazami danych przestrzennych; e) czterech specjalistów ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub geografii, z których każdy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego; f) specjalistę w dziedzinie ekonomii, który posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie ekonomii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub gospodarki morskiej; g) specjalistę ds. gospodarki przestrzennej/planowania przestrzennego, który w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; h) specjalistę w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, który w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie adaptacji do zmian klimatu;

Uwaga: Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z ról, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem specjalisty w projekcie. Jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego więcej osób (specjalistów) niż minimum określone przez zamawiającego, każdy ze specjalistów ponad bezwzględnie wymagane minimum musi spełnić, co najmniej jeden z powyższych warunków. 4.3.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.2 i 4.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 4.5.1.stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;4.5.2.stosownie do art. 22a ust. 3 ustawy zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,

Powinno być:

c) dwóch specjalistów ds. systemu informacji geograficznej, z których każdy posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub geoinformatyki lub geodezji lub kartografii lub geografii i w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach z dziedziny projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych z dziedziny gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej; d) specjalistę ds. architektury baz danych, który w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie projektowania konfiguracji i zarządzania bazami danych przestrzennych;

e) czterech specjalistów ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub geografii lub hydrogeologii lub gospodarki wodnej lub mechaniki lub budownictwa wodnego, z których każdy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego;

f) specjalistę w dziedzinie ekonomii, który posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie ekonomii środowiska lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub gospodarki morskiej;

g) specjalistę ds. gospodarki przestrzennej/planowania przestrzennego, który w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych pracach naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;

h) specjalistę w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, który w okresie ostatnich 6 latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w minimum 2 należycie zrealizowanych projektach w zakresie adaptacji do zmian klimatu;

Uwaga: Żadna z osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie może pełnić więcej niż jednej z ról, zdefiniowanych przez Zamawiającego stanowiskiem specjalisty w projekcie. Jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego więcej osób (specjalistów) niż minimum określone przez zamawiającego, każdy ze specjalistów ponad bezwzględnie wymagane minimum musi spełnić, co najmniej jeden z powyższych warunków.

4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.2 i 4.2.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4. SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.5.1.stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu służącym do przesyłania ogłoszeń drogą elektroniczną w pkt VII.2 zamieszczono uzupełnienie zmiany opisanej w sekcji VII.1.2 dla sekcji III.1.2: c.d.

„4.5.2.stosownie do art. 22a ust. 3 ustawy zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada”,