Υπηρεσίες - 394663-2016

10/11/2016    S217

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς, διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων και εμπειρογνώμονες

2016/S 217-394663

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 200
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1980
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1980
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Καταπολέμηση της απάτης.

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς, διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων και εμπειρογνώμονες.

Αριθμός αναφοράς: OLAF/C3/80/2016.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς προμηθειών, επιδοτήσεις και εμπειρογνώμονες.

Η βάση δεδομένων θα καλύπτει διαγωνισμούς, επιδοτήσεις και εμπειρογνώμονες που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κ.λπ.), από όσο το δυνατόν περισσότερους λοιπούς διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς/δωρητές (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα, Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης κ.λπ.) και υπουργεία/οργανισμούς της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαγωνισμούς

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο βασικός τόπος εκτέλεσης θα είναι οι εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τους διαγωνισμούς προμηθειών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση λαμβάνει τη μορφή σύμβασης-πλαισίου για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές για μέγιστη περίοδο 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο βασικός τόπος εκτέλεσης θα είναι οι εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η βάση δεδομένων θα πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση λαμβάνει τη μορφή σύμβασης-πλαισίου για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές για μέγιστη περίοδο 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τους εμπειρογνώμονες

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72320000 Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ο βασικός τόπος εκτέλεσης θα είναι οι εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η βάση δεδομένων πρέπει να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τους εμπειρογνώμονες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση λαμβάνει τη μορφή σύμβασης-πλαισίου για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης 3 φορές για μέγιστη περίοδο 4 ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού — βλέπε I.3) Επικοινωνία.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/01/2017
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Γαλλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/01/2017
Τοπική ώρα: 14:30
Τόπος:

European Anti-Fraud Office, rue Joseph II 30, front desk, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εξουσιοδοτήσει 1 εκπρόσωπο για να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών.

Η αίτηση συμμετοχής στην αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu έως τις 23.12.2016 (16:00).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/10/2016