Radovi - 394724-2020

Submission deadline has been amended by:  432997-2020
21/08/2020    S162

Hrvatska-Kutina: Radovi na kanalizacijskoj mreži

2020/S 162-394724

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Moslavina d.o.o., Komercijala – javna nabava
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Telefaks: +385 44691414
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0030394
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja sustava odvodnje u Ulici Dr. Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica

Referentni broj: 4/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232410 Radovi na kanalizacijskoj mreži
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Gradnjom sanitarnog sustava odvodnje u Ulicama Dr. Polaka (K.2.=280,10 m; T.1.=312,80 m), Ivana Pergošića (K.3.=399,39 m) i Vinogradske Mikulanice (K.1.=1305,00 m) sa crpnom stanicom, prikupiti će se sanitarne vode domaćinstava (oko 107) na području navedenih ulica (trase cjevovoda su položene u trupu ceste, zbog nedostatka mjesta van kolnika položenih ostalih instalacija) i ispustiti u postojeći sustav u Ulici Dr. Polaka koji je povezan sa ostatkom sustava odvodnje aglomeracije Popovača koja vodi do lokacije budućeg UPOVa Popovača/Potok III. stupnja pročišćavanja od 14 000 ES, koji će se graditi u sklopu EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 800 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45232410 Radovi na kanalizacijskoj mreži
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvođenja radova je područje aglomeracije Popovača, u ulici Dr. Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradska Mikulanica.

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje ovog ugovora se sastoji od:izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedbenog stanja; pripremnih radova; geodetskih radova; zemljanih radova; tesarskih radova; betonskih, arm.betonskih i drugih pomoćnih radova; montažerskih i ostalih radova; provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivneih nedostatak u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

33.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 14 dana od dana potpisivanja Ugovora, a prije povrata Jamstva za ozbiljnost ponude.

33.3 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač će Naručitelju prije vraćanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, a prilikom predaje Okončane situacije odnosno primopredaji radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) ukupne realizirane vrijednosti Ugovora bez PDV-a za prve dvije godine razdoblja odgovornosti za nedostatke, a za dodatno ponuđeno razdoblje odgovornosti za nedostatke dužan je predati bjanko zadužnicu u visini 5 % (pet posto) ukupne realizirane vrijednosti Ugovora bez PDV-a soleminizarnu od strane javnog bilježnika.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, te iste platiti u roku od 60 dana zaprimanja privremene situacije i predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/09/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/09/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Moslavina d.o.o., Školska ulica 4, Kutina.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Internetska adresa: http://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/08/2020