Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 394729-2016

10/11/2016    S217

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

2016/S 217-394729

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 214-390282)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Радостина Илиева
Електронна поща: rilieva@blgmun.com
Телефон: +359 73867714
Факс: +359 73884451
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.blgmun.com
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 ОП във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/11/2016
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 214-390282

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Заглавие на поръчката:
Вместо:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград по Обособена позиция № 31. Многофамилни жилищни сгради — блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”.

Да се чете:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград по Обособена позиция № 66 „Многофамилна жилищна сграда — с административен адрес ул. „Крали Марко” № 8 — вх. А и вх. Б“.

Номер на раздел: II.1.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Вместо:

Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград — III-ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда — с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман” № 16“;

Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 2, с административен адрес ул. „Марица” № 2“;

Обособена позиция № 3: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 202, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 4: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 109, № 110, вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 5: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 59, вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 6: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 2, вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. „Илинден”;

Обособена позиция № 7: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 71, № 72, вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 8: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 74, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 9: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 66, вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 10: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 61, № 62, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 11: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 23, вх. А и вх. Б, № 24, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Струмско-център”;

Обособена позиция № 12: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 20, № 21, вх. А и вх. Б, № 22, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско-център”;

Обособена позиция № 13: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 36, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 14: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 32, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 15: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 29, вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. „Еленово”;

Обособена позиция № 16: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. „Запад”;

Обособена позиция № 17: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 26, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 18: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 28, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Ален Мак”;

Обособена позиция № 19: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 28, вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 20: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 9, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Струма”;

Обособена позиция № 21: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 53, с административен адрес ж.к. „Запад”;

Обособена позиция № 22: „Многофамилни жилищни сгради — блок № 15, вх. А и вх. Б, № 17, вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. „Струмско”, ул. „Яне Сандански”;

Обособена позиция № 23: „Многофамилна жилищна сграда — блок № 45, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово”.

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: изолация на външни стени, изолация на под, изолация на покрив, подмяна на дограма, електро, мълниезащита и боя.

Да се чете:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

VII.2)Друга допълнителна информация: