Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 394730-2016

10/11/2016    S217

България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

2016/S 217-394730

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 211-384883)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Радостина Илиева
Електронна поща: rilieva@blgmun.com
Телефон: +359 73867714
Факс: +359 73884451
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.blgmun.com
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 ОП във вр. с реализацията на НПЕЕМЖС.“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград“. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/11/2016
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 211-384883

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Наименование и номер на Обособената позиция
Вместо:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция № 31. Многофамилни жилищни сгради — блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”.

Да се чете:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград по Обособена позиция № 39. Многофамилни жилищни сгради — блок № 16, вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Броди”.

Номер на раздел: II.1.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Вместо:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград — III ти етап, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1. „Многофамилна жилищна сграда — с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16“;

Обособена позиция № 2. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2“;

Обособена позиция № 3. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 4. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 5. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 6. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден”;

Обособена позиция № 7. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 8. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 9. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 10. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 11. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”;

Обособена позиция № 12. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”;

Обособена позиция № 13. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 14. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 15. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово”;

Обособена позиция № 16. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад”;

Обособена позиция № 17. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 18. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”;

Обособена позиция № 19. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;

Обособена позиция № 20. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”;

Обособена позиция № 21. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад”;

Обособена позиция № 22. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”;

Обособена позиция № 23. 'Многофамилна жилищна сграда — блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”.

Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

Да се чете:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

VII.2)Друга допълнителна информация: