Lieferungen - 394794-2020

21/08/2020    S162

Tschechien-Prag: Stromfreileitungen

2020/S 162-394794

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nationale Identifikationsnummer: 00005886
Postanschrift: Sokolovská 42/217
Ort: Praha 9
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 190 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
E-Mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Telefon: +420 731539270
Fax: +420 255000110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpp.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DNS - Dodávky trakčního materiálu včetně náhradních komponentů

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31321100 Stromfreileitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Cílem zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek, a to v průběhu doby trvání DNS. Předmětem plnění je zajištění dodávek trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby zadavatele.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 42 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31682400 Elektroausstattung für Freileitungen
34944000 Weichenheizsystem
31216000 Überspannungsableiter
31217000 Stoßspannungsbegrenzer
31214300 Freiluft-Schaltanlagen
31200000 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
31682210 Messgeräte und Steuer- und Überwachungsanlagen
32573000 Kommunikationssteuerungssystem
42967000 Reglereinheit
72222300 Informationstechnologiedienste
31210000 Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen
31214500 Schalttafeln
31216100 Blitzschutzvorrichtungen
31321000 Starkstromleitungen
31321100 Stromfreileitungen
44111511 Elektroisolatoren
45221230 Schächte
31321100 Stromfreileitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Místo plnění bude území hl m. Prahy, konkrétně Sklad K130, Sazečská 1, 108 00 Praha 10, ČESKÁ REPUBLIKA, resp. Sklad K150, U Vozovny 6, 108 00 Praha 10, ČESKÁ REPUBLIKA, bližší specifikace bude v dílčích výzvách - minitendrech.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Předmětem dílčích veřejných zakázek budou dodávky trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby zadavatele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 42 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením dokladu podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel dále prokáže v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona“.

Základní způsobilost se řídí § 74 a § 75 ZZVZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek.

Zadavatel požaduje, aby souhrnné plnění významných zakázek za poslední tři (3) roky dosáhlo minimální výše 3 000 000 CZK bez DPH, přičemž zadavatel jejich maximální počet neomezuje a předmětem zakázek byly dodávky trakčních armatur používaných v MHD, např. trolejový vodič, odpojovač, trolejové armatury nosné konstrukce trolejového vedení nebo komponenty používané v MHD pro systémy ohřevu výměn, SSZ, signalizace beznapěťového stavu a PTZ - pevná trakční zařízení.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel dosáhl v jednom (1) roce za poslední tři (3) roky souhrnného ročního finančního plnění v objemu alespoň 1 500 000 CZK bez DPH, zadavatel počet zakázek neomezuje a předmětem plnění byly dodávky trakčních armatur používaných v MHD např: trolejový vodič, odpojovač, trolejové armatury nosné konstrukce trolejového vedení nebo komponenty používané v MHD pro systémy ohřevu výměn, SSZ, signalizace beznapěťového stavu, a PTZ - pevná trakční zařízení.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předloží seznam významných dodávek.

Zadavatel požaduje, aby souhrnné plnění významných zakázek za poslední tři (3) roky dosáhlo minimální výše 3 000 000 CZK bez DPH, přičemž zadavatel jejich maximální počet neomezuje a předmětem zakázek byly dodávky trakčních armatur používaných v MHD, např. trolejový vodič, odpojovač, trolejové armatury nosné konstrukce trolejového vedení nebo komponenty používané v MHD pro systémy ohřevu výměn, SSZ, signalizace beznapěťového stavu a PTZ - pevná trakční zařízení.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel dosáhl v jednom (1) roce za poslední tři (3) roky souhrnného ročního finančního plnění v objemu alespoň 1 500 000 CZK bez DPH, zadavatel počet zakázek neomezuje a předmětem plnění byly dodávky trakčních armatur používaných v MHD např: trolejový vodič, odpojovač, trolejové armatury nosné konstrukce trolejového vedení nebo komponenty používané v MHD pro systémy ohřevu výměn, SSZ, signalizace beznapěťového stavu, a PTZ - pevná trakční zařízení.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Dodavatel může v žádosti o účast předložit doklady o kvalifikaci v prostých kopiích nebo, není-li dále stanoveno jinak, nahradit předložení těchto dokladů čestným prohlášením či jednotným evropským osvědčením.

Zadavatel upozorňuje, že si před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v DNS vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, včetně osvědčení objednatelů všech významných dodávek s vyznačením předmětu plnění a jejich řádného a včasného poskytnutí, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy před zavedením DNS, nebo před či po zařazení dodavatele do DNS (nebo nestanoví-li ZZVZ jinak).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Cena za jednotlivé dodávky bude zadavatelem hrazena zpětně, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavovaného účastníkem DNS vždy po podpisu akceptačního protokolu zadavatelem.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

DNS se považuje za zavedený v okamžiku, kdy:

— všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou podány,

— v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3 ZZVZ, pokud návrh není podán nebo

— v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 ZZVZ nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

Okamžikem zavedení DNS platí, že dodavatelé, kteří podali řádnou a úplnou žádost o účast, jsou do DNS zařazeni.

DNS je otevřený po celou dobu zavedení, to znamená, že dodavatelé mohou požádat o zařazení do DNS též po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast po zavedení DNS.

Zadavatel výslovně uvádí, že lhůta uvedená v IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast tohoto formuláře je zároveň lhůtou pro podání námitek v rámci zadávacího řízení na zavedení DNS - z technických důvodů tohoto formuláře nebylo možné tuto lhůtu uvést na jiném místě.

Žádosti o účast po zavedení DNS zadavatel posoudí do 10 pracovních dnů od jejich doručení. Tuto lhůtu může zadavatel v odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů.

Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí ve lhůtě podle předchozí věty. Odmítnutí zařazení dodavatele do DNS zadavatel odůvodní - v takovém případě může dodavatel podat novou žádost.

Hodnotící kritérium je uvedeno pouze z technických důvodů formuláře, žádostí o účast se nehodnotí, pouze se posuzují.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v souladu s § 170 ZZVZ, a to i bez splnění podmínek dle § 127 ZZVZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/08/2020