Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 394869-2018

11/09/2018    S174

Nederland-Lelystad: Diverse zakelijke en andere diensten

2018/S 174-394869

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lelystad
Nationaal identificatienummer: 311864748
Postadres: Stadhuisplein 2
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8232 ZX
Land: Nederland
Contactpersoon: P.C. Bakker
E-mail: inkoop@lelystad.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lelystad.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/66fc2d930bc6ac864b85c8dee492f5a1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/66fc2d930bc6ac864b85c8dee492f5a1
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gemeente
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instellen DAS / Marktplaats Inhuur ten behoeve van SwiF

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze publicatie, van een aantal deelnemers aan SwiF, betreft het instellen van het Dynamisch AankoopSysteem (DAS). Hiermee beogen zij invulling te geven aan de behoeft aan de tijdelijke inhuur van extern personeel op basis van een inspanningsverplichting. Het DAS wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. Indien deze DAS wordt beëindigd, dan zal dit tijdig worden gecommuniceerd. De Ingangsdatum is 10.10.2018.

Het DAS biedt de mogelijkheid om iedere keer als een offerteaanvraag in uw vakgebied wordt geplaatst, mee te dingen. Ondernemers worden uitgenodigd te reageren op deze offerteaanvragen. Aan registratie en toelating kunt u geen rechten op gunning ontlenen.

De Selectieprocedure bevat de beschrijvingen van de procedures voor registratie, toelating en offerteaanvragen. Het staat de deelnemer vrij om gebruik te maken van het DAS of op een andere wijze in de behoefte te voorzien.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL230 Flevoland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Flevoland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Selectieleidraad en de bijlagen zijn te vinden op www.flevolandhuurtin.nl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Prijs en Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/10/2018
Einde: 09/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De DAS kan worden verlengd. Partijen worden hierover tijdig geïnformeerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opties zijn niet toegestaan, anders dan in de individuele aanvraag neergelegd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/09/2025
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De Selectieleidraad en de bijlagen zijn te vinden op www.flevolandhuurtin.nl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2018