Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394901-2021

03/08/2021    S148

Nederland-Meppel: Brandverzekeringen

2021/S 148-394901

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Meppel
Nationaal identificatienummer: 39462060
Postadres: Grote Oever 26
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7941 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: O. van der Meulen
E-mail: otto.van.der.meulen@aon.nl
Telefoon: +31 0612768201
Fax: +31 0612768201
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meppel.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.meppel.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandverzekering t.b.v. gemeente Meppel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een brandverzekering op basis van een uitgebreide gevaren dekking ten behoeve van de eigendommen van de gemeente Meppel, alsmede de scholen ten behoeve van het Primair- en Voortgezet Onderwijs, gelegen binnen de gemeente.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Meppel wenst dat er meerdere verzekeraars gaan participeren. In verband hiermee is uitsluitend gedeeltelijke inschrijving mogelijk

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de geboden dienst / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een overeenkomst voor een periode van 36 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden. Ingangsdatum 1 juli 2021 te 12.00 uur.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 036-090389
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Brandverzekering t.b.v. gemeente Meppel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Nationaal identificatienummer: 08053410
Postadres: Laan van Malkenschoten 20
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7333 NP
Land: Nederland
E-mail: Tenderdesk@achmea.nl
Telefoon: +31 555796643
Internetadres: http://www.achmea.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allianz Benelux N.V.
Nationaal identificatienummer: 59395435
Postadres: Coolsingel 120
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 AG
Land: Nederland
Telefoon: +31 885771471
Fax: +31 885771199
Internetadres: http://www.allianz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vivat Schadeverzekeringen N.V.
Nationaal identificatienummer: 37010992
Postadres: Burgermeester Rijnderslaan 7
Plaats: AMSTELVEEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1185MD
Land: Nederland
E-mail: peter.gouweleeuw@reaal.nl
Telefoon: +31 725194000
Internetadres: http://www.reaal.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veerhaven Assuradeuren B.V.
Nationaal identificatienummer: 24271341
Postadres: Lichtenauerlaan 202 220
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3062ME
Land: Nederland
E-mail: m.van.bekkum@veerhavenassuradeuren.nl
Telefoon: +31 102511297
Internetadres: http://www.veerhavenassuradeuren.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Fax: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2021