Tjenesteydelser - 395099-2019

21/08/2019    S160    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik

2019/S 160-395099

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
27186386
Carsten Niebuhrs Gade 43
København
1577
Danmark
Kontaktperson: Henrik Eklund
E-mail: hekl@tbst.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.tbst.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om udvikling af vedligeholdelse af system til kontrol af virksomheders erhvervsmæssige køretøjer, kontrolsystem PoltachoVIRK

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72220000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) anvender i dag et it-system – Poltacho-VIRK i forbindelse med varetagelse af TBST's kontrolopgaver i relation til kontrol af virksomheder og deres erhvervsmæssige køretøjer. Systemet er specialudviklet af CGI Danmark A/S, og TBST overtog systemet fra Rigspolitiet, Færdsels- og Beredskabsafdelingen kort tid efter systemets færdiggørelse i 2011.

Systemet udvikles og vedligeholdes af CGI Danmark A/S.

TBST har til hensigt at indgå en 4-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år med CGI Danmark A/S om videreudvikling og vedligeholdelse af Poltacho-VIRK. Indgåelse af kontrakt vil tidligst ske efter udløbet af en 10 dages standstill periode fra afsendelse af denne bekendtgørelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til afsnit II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har vurderet, at kontrakten kan tildeles uden udbud med hjemmel i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 om at ydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Dette begrundes i, at systemet er specialudviklet til TBST og CGI Danmark A/S har videreudviklet og vedligeholdt systemet samt dets platform de seneste 8 år, hvorved de har opnået et unikt indblik i TBST's forretningsprocesser og administration, som øvrige virksomheder ikke har. Systemet er særligt skræddersyet og tilpasset Politiets behov, hvor organisation, arbejdsgange, regler og lovgivning er indarbejdet. Derudover indeholder systemet en særlig integration af politiets kørekortsystem, digitale chaufførbeviser og virksomhedernes registrerede køretøjer, hvilket er indbygget i systemet. Såfremt man valgte at udskille de special-udviklede dele af systemet, ville dette være forbundet med uforholdsmæssige ressourcer og tid til at ændre det oprindelige system og opstarte et nyt projekt for disse dele. Ved det seneste udbud (2016) blev der ikke modtaget tilbud fra andre virksomheder. Derudover blev PoltachoVIRK sat i drift i 2011 og holdes forsat fuldt opdateret, idet der på nuværende tidspunkt ikke ligger en slutdato for systemets anvendelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Kontrakt om udvikling af vedligeholdelse af system til kontrol af virksomheders erhvervsmæssige køretøjer, kontrolsystem PoltachoVIRK

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
CGI Danmark A/S
63890812
Lautrupvang 4B
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2019