29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 395106-2021

03/08/2021    S148

Francja-Saint-Paul: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 148-395106

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: régie comm d'eau et d'ass. La Créole
Adres pocztowy: 8 route de Savanna CS 91019
Miejscowość: Saint-Paul Cédex
Kod NUTS: FRY4 La Réunion
Kod pocztowy: 97864
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Le service des marchés publics
E-mail: marchespublics@lacreole.re
Tel.: +33 262323035
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rcea-lacreole.e-marchespublics.com
Adres profilu nabywcy: https://rcea-lacreole.e-marchespublics.com
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://rcea-lacreole.e-marchespublics.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://rcea-lacreole.e-marchespublics.com
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

realisation de diverses extensions, de reparations urgentes ou de rehabilitation de reseaux et de renovation sur ouvrages sur le reseau collectif en eu sur les communes de st paul et de trois bassins

Numer referencyjny: Lot1 2021TVX032-Lot2 2021TVX033
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

les travaux faisant l'objet du présent marché consistent, d'une manière générale, en la réalisation des collecteurs de finition d'assainissement intégrant les raccordements aux boîtes de branchement pour particulier et aussi aux travaux de réparations urgentes sur le réseau eaux usées public de la commune ( y compris les ouvrages de pompages ). Les travaux à réaliser se situent sur l'ensemble du territoire de la Commune de Saint-Paul et la Commune de Trois-Bassins

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

canalisations

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRY4 La Réunion
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

communes de Saint Paul et de Trois Bassins

II.2.4)Opis zamówienia:

les travaux faisant l'objet du présent marché consistent, d'une manière générale, en la réalisation des collecteurs de finition d'assainissement intégrant les raccordements aux boîtes de branchement pour particulier et aussi aux travaux de réparations urgentes sur le réseau eaux usées public de la commune ( y compris les ouvrages de pompages ). Les travaux à réaliser se situent sur l'ensemble du territoire de la Commune de Saint-Paul et la Commune de Trois-Bassins

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée est de 1 an et est reconductible 3 années consécutives et pour une durée maximale de 4 ans

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande comprenant un montant minimum annuel de 100 000.00euros/ht et sans montant maximum

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

chemisages

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRY4 La Réunion
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

communes de Saint Paul et de Trois Bassins

II.2.4)Opis zamówienia:

les travaux faisant l'objet du présent marché consistent , d'une manière générale, en la réhabilitation des réseaux d'eaux usées (canalisation principale et branchement) par chemisage avec polymérisation UV. Les travaux se situent sur l'ensemble du territoire l'ensemble du territoire de la Commune de Saint-Paul et la Commune de Trois-Bassins

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

la durée est de 1 an et est reconductible 3 années consécutives et pour une durée maximale de 4 ans

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande comprenant un montant minimum annuel de 10 000.00euros/ht et sans montant maximum

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Lettre de candidature dûment signée ou imprimé Dc1,

2. Les documents relatifs au pouvoir, indiquant le nom et la qualité de la personne signataire ayant pouvoir d'engager l'entreprise, et en cas de groupement, les documents relatifs au pouvoir donné par les cotraitants à cette personne.

3. Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier n'entre pas dans un des cas d'exclusion de la procédure prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux article L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4. Déclaration du candidat, chiffre d'affaire des 3 dernières années concernant les prestations du présent marché (ou imprimé Dc2)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5. Liste des prestations en cours d'exécution ou exécutées au cours de 3 dernières années, indiquant notamment : le montant, la date et le destinataire public ou privé.

6. Déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de cette prestation ;

7. Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identités professionnelles ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les prestations pour lesquelles il se porte candidat.

8. Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-lot no1 : Être capable de réaliser des extensions de réseaux d'eaux usées sur 200 mètres linéaires. Etre capable de réaliser la pose de poste de relevage en eaux usées.

- LOT no2 : Être capable de réaliser la réhabilitation de réseaux d'eaux usées par chemisage et polymérisation UV sur 200 mètres linéaire.

La preuve de la capacité technique minimum du candidat peut être apportée par

tout moyen

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

sans objet

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

le financement se fera 100% sur les fonds propres de la creole

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

sans objet

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

il s'agit d'un avis d'appel à la candidature. Les pièces transmises sont uniquement transmises à titre d'information. Il n'y a pas de Dossier des Entreprises à ce stade de la procédure

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif- secrétariat du greffe
Adres pocztowy: 27, rue Félix Guyon
Miejscowość: Saint-Denis Cedex
Kod pocztowy: 97488
Państwo: Francja
Tel.: +33 262924360
Faks: +33 262924362
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: comité consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges des marchés publics
Adres pocztowy: 21 Rue Mollis
Miejscowość: Paris
Kod pocztowy: 75015
Państwo: Francja
Tel.: +33 144426343
Faks: +33 144426337
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

2 mois à compter de la notification de la décision contestée.

Délai de recours pour le référé précontractuel : jusqu'à la signature du contrat

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2021