Bygge og anlæg - 395152-2019

21/08/2019    S160

Danmark-Vodskov: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 160-395152

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllandsværket A/S
CVR-nummer: 37189294
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Møllebjerg Matzen
E-mail: maria.matzen@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og -forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning udbyder Nordjyllandsværket A/S derfor opførelsen af et geotermisk anlæg på ca. 10 anlæg af 10 MW med en samlet kapacitet på ca. 100 MW. Ordregiver har valgt at udbyde projektet som en konkurrencepræget dialog, da den tidligere markedsdialog har vist, at en tættere dialog med markedet er nødvendig for at identificere den løsningsmodel, inden for en turnkey-leverance af geotermisk energi, der er mest optimal for borgerne i Aalborg Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45251141 Bygge-anlægsarbejde: geotermiske kraftværker
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45251200 Bygge-anlægsarbejde: varmeværker
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 48 vil Aalborg Forsyning med de udvalgte ansøgere indlede en konkurrencepræget dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvorledes Aalborg Forsynings behov bedst kan opfyldes i forbindelse med indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg. Det geotermiske anlæg i Aalborg forventes at bestå af flere sites realiseret gennem en Turnkey-leverance, hvor enhver udvikling og projektering, herunder gennemførelse af nødvendige og relevante forundersøgelser, samt design, opførelse og idriftsættelse, finansieres og varetages af Leverandøren, forinden overdragelse af det færdige anlæg til Ordregiver. Der er behov for etablering af varmeproduktionsanlæg med en samlet kapacitet på ca. 100 MW fordelt på ca. 10 anlæg af 10 MW, baseret på grøn geotermisk energi med en konkurrencedygtig varmeproduktionspris og høj forsyningssikkerhed. Anlæggene forventes leveret med udvidet garanti på eksempelvis 5 år. Kontrakten vil desuden indeholde et kontraktuelt "No Cure, No Pay"-vilkår, som blandt andet indebærer, at Leverandøren hverken helt eller delvist vil have krav på vederlag, såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke rent praktisk eller på hensigtsmæssig måde kan gennemføres som forudsat.

Se en nærmere beskrivelse af Ordregivers behov og krav i dokumentet "Beskrivende dokument til brug for konkurrencepræget dialog vedrørende Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning".

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver forventer at fastsætte en række optioner, som kan aktiveres, såfremt det vurderes nødvendigt for at fremtidssikre projektet. Disse optioner vil i givet fald kunne forlænge Kontrakten.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at gennemføre et geotermiprojekt af tilsvarende størrelse og kompleksitett, jf. pkt.II.1.4) og II.2.4). Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer inden for de seneste 10 år med tilsvarende gennemførte større geotermiske projekter med en samlet geotermisk kapacitet over 50 MW, hvor der indgår påvisning af den geotermiske ressource, testboringer og produktions/injektionsboringer med boredybder over 1 000 m, samt overfladeanlæg med bygninger, filtre, pumper og varmepumper for produktion af fjernvarmevand med en temperatur på 75 oC.

Ordregiver har udvidet referencerammen på de sædvanlige 5 år til 10 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence, da der findes meget få referencer på sammenlignelige projekter inden for de seneste 5 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne vil blive fastlagt i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Sammenslutninger af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, kan deltage i udbudsproceduren, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 37. Se gerne uddybet vejledning i udbudsbetingelsernes punkt 2.1.

I henhold til nærværende del III.1.2) samt del III.1.3) præciseres, at sammenslutninger af økonomiske aktører skal opfylde kriterierne og kravene med hensyn til "Økonomisk og finansiel kapacitet" og "Teknisk og faglig kapacitet". Dette kan gøres således, at et eller flere medlemmer af sammenslutningen af økonomiske aktører alene eller sammen:

1) opfylder kravene i henhold til de fastsatte mindstekrav,

Eller

2) støtter sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle, og/eller tekniske og faglige formåen (støttende virksomheder) dog således at den støttende virksomhed udfylder og indleverer et særskilt ESPD. Hvis der er flere støttende virksomheder, skal samtlige støttende virksomheder udfylde og indlevere hver sit ESPD, således at samtlige kriterier og krav opfyldes af enten sammenslutningen af økonomiske aktører eller en eller flere af de økonomiske aktører.

Ordregiver kan på ethvert tidspunkt anmode om, at den/de støttende virksomhed(er) udfylder og indleverer en støtteerklæring.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 80:

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Årsomsætning i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en positiv egenkapital på 100 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— en årsomsætning på 800 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 80:

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende projekter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4,

— Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af projektet, beskrivelse af projektet, modtager og kontraktværdien.

Desuden skal ansøger redegøre for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig med henvisning til de nedenstående beskrevne forhold,

— Ansøger kan maksimalt angive 6 referencer.

Referencer ud over de første 6 oplistede referencer vil ikke blive taget i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 3 referencer indenfor de seneste 10 år, der dokumenterer ansøgers erfaring med:

1) efterforskning og påvisning af dybe geologiske ressourcer;

2) test-, produktions- og injektionsboringer med boredybder over 1 000 m, samt

3) reservoir management.

Ansøgere bedes bemærke, at referencen skal indeholde samtlige 3 forhold for, at referencen opfylder mindstekravet.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Disse vil blive fastlagt i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog. Se en nærmere beskrivelse af Ordregivers behov og krav i dokumentet "Beskrivende dokument til brug for konkurrencepræget dialog vedrørende Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning".

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Disse vil blive fastlagt i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog. Se en nærmere beskrivelse af Ordregivers behov og krav i dokumentet "Beskrivende dokument til brug for konkurrencepræget dialog vedrørende Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning".

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Disse vil blive fastlagt i forbindelse med den konkurrenceprægede dialog. Se en nærmere beskrivelse af Ordregivers behov og krav i dokumentet "Beskrivende dokument til brug for konkurrencepræget dialog vedrørende Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning".

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 105-257194
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt at have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan læse docx-filer, for at kunne tilgå systemet og læse udbudsmaterialet.

Alle ansøgere opfordres til at læse hele materialet, før ansøgning i form af ESPD laves. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation, herunder spørgsmål, skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger fra kl. 08:30 til kl. 16:30 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for Ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under ESPD Del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II, afsnit A og B samt Del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD Del II.C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens §7, stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2019