Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 395181-2021

Submission deadline has been amended by:  443067-2021
03/08/2021    S148

Hrvatska-Rijeka: Autobusi za javni promet

2021/S 148-395181

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 19081493664
Poštanska adresa: Školjić 15
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Poslovni sustavi d.o.o., Odjel javne nabave, Voditelj Odjela javne nabave: Deni Ćorić, dipl. oec.
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564442/+385 51564520
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.autotrolej.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0028597
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa ili autobusa

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU 37 NOVIH AUTOBUSA

Referentni broj: 143-VV-21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34121100 Autobusi za javni promet
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet javne nabave je nabava 7 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa, 7 solo gradskih niskopodnih autobusa, 12 solo gradsko/prigradskih poluniskopodnih autobusa i 11 midi prigradskih autobusa koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo te usluga jamstva za svaku grupu sukladno Troškovnicima, Tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza (referentna oznaka poziva: KK.07.4.2.29)“

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 65 521 520.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 1. Zglobni gradski niskopodni autobusi

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121100 Autobusi za javni promet
34121200 Zglobni autobusi
34121400 Niskopodni autobusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke: sjedište Naručitelja, Školjić 15, Rijeka

II.2.4)Opis nabave:

Nabava 7 zglobnih gradskih niskopodnih autobusa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rokovi za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (mjeseci/godina) / Ponder: 150 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan broj putničkih mjesta / Ponder: 150 bodova
Cijena - Ponder: 700 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 632 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 270
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pr

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 2. Solo gradski niskopodni autobusi

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121100 Autobusi za javni promet
34121400 Niskopodni autobusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke: sjedište Naručitelja, Školjić 15, Rijeka

II.2.4)Opis nabave:

Nabava 7 solo gradskih niskopodnih autobusa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rokovi za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (mjeseci/godina) / Ponder: 150 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan broj putničkih mjesta / Ponder: 150 bodova
Cijena - Ponder: 700 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 060 900.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 270
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pr

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 3. Solo gradsko/prigradski poluniskopodni autobusi

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121100 Autobusi za javni promet
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34121400 Niskopodni autobusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke: sjedište Naručitelja, Školjić 15, Rijeka

II.2.4)Opis nabave:

Nabava 12 solo gradsko/prigradskih poluniskopodnih autobusa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rokovi za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (mjeseci/godina) / Ponder: 150 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan broj putničkih mjesta / Ponder: 150 bodova
Cijena - Ponder: 700 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 22 740 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 270
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pr

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 4. Midi prigradski autobusi

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34121100 Autobusi za javni promet
34121000 Autobusi i međugradski autobusi
34114400 Minibusi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke: sjedište Naručitelja, Školjić 15, Rijeka

II.2.4)Opis nabave:

Nabava 11 midi prigradskih autobusa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rokovi za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (mjeseci/godina) / Ponder: 150 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Ukupan broj putničkih mjesta / Ponder: 150 bodova
Cijena - Ponder: 700 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 088 420.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 270
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pr

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.-II“ – u postupku dodjele bespovratnih sredstava „Drugi poziv za sufinanciranje nabave autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza (referentna oznaka poziva: KK.07.4.2.29)“

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost sukladno točki 7.15.1. dokumentacije, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 7.15.2. dokumentacije i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno točki 7.15.3. dokumentacije

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Rok plaćanja je do 60 (slovima: šezdeset) dana od dana potpisa konačnog primopredajnog zapisnika i zaprimanja računa u elektroničkom obliku (e-Račun) sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018). Plaćanje po predujmu je isključeno. Obavezna je dostava e-Računa. Ukoliko se dostavi papirnati račun, Naručitelj isti neće smjeti zaprimiti pod prijetnjom kazne tj. pravni subjekt se neće moći naplatiti.Zbog složenog načina sufinanciranja predmeta nabave Naručitelj smatra da je rok plaćanja od 30 dana kratak, te sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 81/13) čl.12 st.2 primjenjuje duži rok plaćanja od 30 dana.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno članku 50. ZJN 2016, Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Uz dokumentaciju u nabavi priloženi su prijedlozi ugovora za sve grupe predmeta nabave u

kojima su detaljno definirani uvjeti izvršenja ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 16/01/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/09/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Milutina Barača 19, 51000 RIJEKA, u prostoriji Odjela javne nabave, I kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Točkom 7.24. definirani su uvjeti i zahtjevi koji moraju

biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, odnosno ponuditelj mora imati na raspolaganju servisnu

radionicu s ovlaštenim kadrom za održavanje nabavljenih vozila u jamstvenom roku.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 406. ZJN 2016, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Sukladno članku 405. ZJN 2016, žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu, smatrat nepravodobnom.

Sadržaj Žalbe propisan je člankom 420. ZJN 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/07/2021