The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Services - 39529-2020

27/01/2020    S18    Services - Contract notice - Open procedure 

Denmark-Copenhagen: Feasibility study, advisory service, analysis

2020/S 018-039529

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Town: København
NUTS code: DK
Country: Denmark
Contact person: Sophie Sehat
E-mail: dd6x@kk.dk

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/121917869.aspx

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/121917869.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/121917869.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud vedr. levering af mobilitetsanalyser

II.1.2)Main CPV code
71241000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på 2 mobilitetsanalyser.

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. For at nå målsætningen om CO2-neutralitet har borgerrepræsentationen besluttet at styrke indsatsen vedrørende CO2-udledning fra vejtrafikken gennem en analyse af en grøn omstilling af trafikken. Desuden har borgerrepræsentationen besluttet at undersøge, hvordan trafikken i Indre by og i brokvartererne kan reduceres. Københavns Kommune udbyder derfor en opgave bestående af 2 selvstændige analyser:

- Analyse 1: "En grøn omstilling af trafikken", og

- Analyse 2: "Reduktion af biltrafik og tung trafik i indre by og brokvartererne".

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

København

II.2.4)Description of the procurement:

Analyse 1:

"En grøn omstilling af trafikken" skal resultere i en detaljeret og implementerbar plan med 3 forskellige scenarier for, hvordan CO2-udledningen fra vejtrafik i København kan reduceres frem mod 2025 med begrænset brug af anlægsmidler.

Analyse 2:

"Reduktion af biltrafik og tung trafik i indre by og brokvartererne" skal kortlægge, hvordan trafikken i indre by og brokvartererne løbende kan reduceres, så cityringen understøttes, og så der skabes plads til andre funktioner i byen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/03/2020
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Optionen kan beskrives som en supplerende analyse af initiativpakkerne med en skalering til et fjerde ambitionsniveau for CO2-reduktion.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontrakten stiller krav til arbejdtagers rettigheder samt CSR.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2020
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Der stilles krav om, at tilbudsgivere ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136. Der stilles derudover krav om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene beskrevet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 3.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2020