Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 395439-2021

04/08/2021    S149

Luxemburg-Luxemburg: Productie- en redactiediensten voor verspreidingsproducten van Eurostat

2021/S 149-395439

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie (ESTAT), ESTAT.B.4 - Verspreiding en gebruikersondersteuning
Postadres: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2920
Land: Luxemburg
E-mail: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Statistieken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productie- en redactiediensten voor verspreidingsproducten van Eurostat

Referentienummer: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze uitnodiging tot inschrijving heeft betrekking op activiteiten in verband met productie- en redactiediensten voor verspreidingsproducten van Eurostat.

De statistische diensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst:

— perceel 1: opstelling van Eurostat-verspreidingsproducten;

— perceel 2: redactiediensten voor de rubriek "What's new" van de Eurostat-website.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 056 800.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verspreidingsproducten ontwikkelen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel combineert statistisch en redactioneel werk op verschillende statistische gebieden. De contractant moet de relevante gegevens identificeren en deze gegevens zodanig analyseren dat de meest relevante conclusies kunnen worden getrokken. De contractant moet de resultaten ook op een duidelijke, begrijpelijke en aantrekkelijke manier presenteren, door relevante illustraties van hoge kwaliteit te maken en toe te voegen ter ondersteuning van de conclusies.

Van de contractant wordt verwacht dat hij nieuwe statistische artikelen en publicaties opstelt, bestaande statistische artikelen herziet en bijwerkt en de inhoud van de artikelen in de statistiek invoert.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma voor de interne markt 2021-2027

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Redactiediensten website van Eurostat

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van het contract is de artikelen en beelden op relatief korte termijn (enkele dagen) op te stellen en te publiceren. Het omvat gegevensanalyse om boodschappen te identificeren en af te stemmen op de behoeften van de doelgroep, redactionele diensten, grafisch ontwerp en publicatie van websites. Hiertoe heeft Eurostat diensten nodig bij het opstellen van statistische artikelen in een journalistieke stijl, voor gebruikers die geen deskundige zijn, het extraheren van gegevens uit de Eurostat-database en het produceren van sociaal-media-uitrusting (huidige Eurostat-platforms: Twitter, Facebook en Instagram).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 756 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programma voor de interne markt 2021-2027

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De inschrijvingen zullen elektronisch worden geopend op de in de aankondiging van opdracht vermelde datum en tijd. De opening kan via videoconferentie worden bijgewoond.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2021