Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 395439-2021

04/08/2021    S149

Luksemburg-Luksemburg: Usługi produkcji i redakcji materiałów popularyzatorskich Eurostatu

2021/S 149-395439

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (ESTAT), ESTAT.B.4 – Dissemination and user support
Adres pocztowy: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
E-mail: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Statystyka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi produkcji i redakcji materiałów popularyzatorskich Eurostatu

Numer referencyjny: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert dotyczy działań związanych z usługami produkcji i redakcji materiałów popularyzatorskich Eurostatu.

Usługi statystyczne, będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania wniosków, zostały podzielone na następujące części:

— część 1: tworzenie materiałów popularyzatorskich Eurostatu;

— część 2: usługi redakcyjne na potrzeby sekcji „What’s new” witryny internetowej Eurostatu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 056 800.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tworzenie materiałów popularyzatorskich

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000 Usługi statystycne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ta część obejmuje prace statystyczne i redakcyjne w różnych obszarach statystycznych. Wykonawca musi zidentyfikować odpowiednie dane i przeanalizować te dane w sposób umożliwiający identyfikację najbardziej istotnych wniosków. Wykonawca musi również przedstawić wyniki w przejrzysty, zrozumiały i atrakcyjny sposób, przygotowując i dodając odpowiednie ilustracje wysokiej jakości potwierdzające wnioski.

Od wykonawcy oczekuje się opracowania nowych artykułów i publikacji Statistics Explained, przeglądu i aktualizacji istniejących artykułów Statistics Explained oraz wprowadzenia treści artykułów na stronę Statistics Explained.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program na rzecz jednolitego rynku na lata 2021–2027

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi redakcyjne na rzecz strony internetowej Eurostat

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79330000 Usługi statystycne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zamówienia jest przygotowanie i opublikowanie artykułów i materiałów wizualnych w stosunkowo krótkim (kilkudniowym) terminie. Obejmuje ono analizę danych w celu określenia wniosków i dopasowania do potrzeb odbiorców docelowych, usługi redakcyjne, projektowanie graficzne i publikowanie na stronie internetowej. W tym celu Eurostat potrzebuje usług w zakresie przygotowania artykułów statystycznych w stylu dziennikarskim dla użytkowników niebędących ekspertami, pozyskiwania danych z bazy danych Eurostatu oraz przygotowania materiałów wizualnych dostosowanych do potrzeb mediów społecznych (aktualne platformy Eurostatu: Twitter, Facebook i Instagram).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 756 800.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program na rzecz jednolitego rynku na lata 2021–2027

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte drogą elektroniczną w dniu i o godzinie, jak podano w ogłoszeniu o zamówieniu. W otwarciu ofert może uczestniczyć za pośrednictwem wideokonferencji.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. dokumenty zamówienia dostępne pod adresem podanym w sekcji I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/07/2021