Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 395439-2021

04/08/2021    S149

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de producție și de editare pentru produsele de diseminare ale Eurostat

2021/S 149-395439

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (ESTAT), ESTAT.B.4 - Dissemination and user support
Adresă: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Statistică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de producție și de editare pentru produsele de diseminare ale Eurostat

Număr de referinţă: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)Cod CPV principal
79800000 Servicii tipografice şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această invitație la licitație acoperă activități legate de servicii de producție și de editare pentru produsele de diseminare ale Eurostat.

Serviciile statistice care constituie obiectul acestei invitații la licitație sunt împărțite în următoarele loturi:

— lotul 1: crearea de produse de diseminare ale Eurostat;

— lotul 2: servicii editoriale pentru secțiunea „Noutăți” („What's new”) a site-ului Eurostat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 056 800.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Crearea de produse de diseminare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest lot combină activități statistice și editoriale în diferite domenii statistice. Contractantul trebuie să identifice datele relevante și să analizeze aceste date astfel încât să poată fi identificate cele mai relevante concluzii. De asemenea, contractantul trebuie să prezinte rezultatele într-un mod clar, ușor de înțeles și atractiv, prin realizarea și adăugarea de ilustrații relevante de înaltă calitate care să susțină concluziile.

Contractantul trebuie să elaboreze noi articole și publicații pentru „Statistici explicate“ („Statistics Explained“), să revizuiască și să actualizeze articolele „Statistics Explained“ și să introducă conținutul articolelor în „Statistics Explained“.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul privind piața unică 2021-2027

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii editoriale pentru site-ul web al Eurostat

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul contractului este de a redacta și de a publica articolele și produsele vizuale în termen relativ scurt (câteva zile). Aceasta include o analiză a datelor pentru a identifica mesaje și pentru a răspunde nevoilor publicului-țintă, servicii editoriale, proiectare grafică și publicarea pe site. În acest scop, Eurostat are nevoie de servicii în elaborarea articolelor statistice într-un stil jurnalistic pentru utilizatorii nespecialiști, extragerea datelor din baza de date a Eurostat și producerea de elemente vizuale pentru social-media (platformele actuale ale Eurostat: Twitter, Facebook și Instagram).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 756 800.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul privind piața unică 2021-2027

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/09/2021
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/10/2021
Ora locală: 10:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise electronic la data și ora indicate în anunțul de participare. Se poate participa la deschidere prin videoconferință.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/07/2021