Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 395439-2021

04/08/2021    S149

Luxembursko-Luxemburg: Služby výroby a redakčnej úpravy pre produkty úradu Eurostat v oblasti šírenia informácií

2021/S 149-395439

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Štatistický úrad Európskej únie (ESTAT), ESTAT.B.4 – Dissemination and user support
Poštová adresa: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: estat-calls-for-tender-directorates-a-b@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Štatistika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby výroby a redakčnej úpravy pre produkty úradu Eurostat v oblasti šírenia informácií

Referenčné číslo: ESTAT/LUX/2021/OP/0006
II.1.2)Hlavný kód CPV
79800000 Tlačiarenské a príbuzné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na súťaž sa týka činností súvisiacich s výrobnými a redakčnými službami pre propagačné produkty úradu Eurostat.

Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na predloženie ponúk sú rozdelené na nasledujúce časti:

— časť 1: tvorba propagačných produktov pre úrad Eurostat;

— časť 2: redakčné služby pre časť „Novinky“ webového sídla úradu Eurostat.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 056 800.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vytváranie produktov šírenia informácií

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

V tejto časti sa kombinuje štatistická a redakčná práca v rôznych štatistických oblastiach. Dodávateľ musí určiť relevantné údaje a analyzovať tieto údaje tak, aby bolo možné identifikovať najrelevantnejšie závery. Dodávateľ musí tiež predložiť výsledky jasným, zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom, a to vytvorením a pridaním príslušných vysokokvalitných ilustrácií na podporu záverov.

Od dodávateľa sa očakáva vypracovanie nových článkov a publikácií s vysvetlením štatistík, revízia a aktualizácia existujúcich článkov s vysvetlením štatistík a zavedenie obsahu článkov do publikácie „Vysvetlenie štatistiky“.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Program jednotného trhu na obdobie rokov 2021 – 2027

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Redakčné služby, webové sídlo úradu Eurostat

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79330000 Štatistické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom zákazky je vypracovať a zverejniť články a vizuály v relatívne krátkom čase (niekoľko dní). To zahŕňa analýzu údajov na identifikáciu správ a zosúladenie potrieb cieľovej skupiny, redakčné služby, grafický dizajn a publikovanie webového sídla. Na tento účel potrebuje úrad Eurostat služby pri príprave štatistických článkov v novinárskom štýle, pre neexpertných používateľov, získavaní údajov z databázy úradu Eurostat a vytváraní vizuálnych pomôcok pre sociálne médiá (aktuálne platformy úradu Eurostat: Twitter, Facebook a Instagram).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 756 800.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Program jednotného trhu na obdobie rokov 2021 – 2027

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/09/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/10/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať elektronicky v deň a čas uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Účasť na otváraní ponúk je možná prostredníctvom videokonferencie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/07/2021