29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 395577-2021

Submission deadline has been amended by:  493875-2021
04/08/2021    S149

Francja-Romainville: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 149-395577

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: est ensemble
Adres pocztowy: 100 avenue Gaston Roussel
Miejscowość: Romainville Cedex
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
Kod pocztowy: 93232
Państwo: Francja
E-mail: Marchespublics@est-ensemble.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.est-ensemble.fr/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=795865&orgAcronyme=v8x
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=795865&orgAcronyme=v8x
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

accord-Cadre relatif aux travaux d'investissement sur le réseau d'assainissement et d'eau potable territorial

Numer referencyjny: 2100051
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

accord-Cadre relatif aux travaux d'investissement sur le réseau d'assainissement et d'eau potable territorial

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

lot no1 : Travaux d'assainissement sur réseau visitable

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Opis zamówienia:

lot no1 : Travaux d'assainissement sur réseau visitable

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

il pourra être reconduit trois fois par période successive d'un an. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 moins avant la fin de la durée de validité du marché

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

il pourra être reconduit trois fois par période successive d'un an. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n?est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 moins avant la fin de la durée de validité du marché

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

lot no2 : Travaux d?assainissement sur réseau non visitable et en domaine privé

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Opis zamówienia:

lot no2 : Travaux d'assainissement sur réseau non visitable et en domaine privé

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

il pourra être reconduit trois fois par période successive d'un an. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 moins avant la fin de la durée de validité du marché

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

il pourra être reconduit trois fois par période successive d'un an. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n?est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 moins avant la fin de la durée de validité du marché

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

lot no3 : Travaux d'eau potable

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
II.2.4)Opis zamówienia:

lot no3 : Travaux d'eau potable

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

il pourra être reconduit trois fois par période successive d'un an. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 moins avant la fin de la durée de validité du marché

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

il pourra être reconduit trois fois par période successive d'un an. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme. La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n?est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 moins avant la fin de la durée de validité du marché

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 14:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de Montreuil
Adres pocztowy: 7 rue Catherine Puig
Miejscowość: Montreuil Cedex
Kod pocztowy: 93558
Państwo: Francja
E-mail: Greffe.tamontreuil@juradm.fr
Tel.: +33 149202000
Faks: +33 149202099
Adres internetowy: https://montreuil.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de Montreuil
Adres pocztowy: 7 rue Catherine Puig
Miejscowość: Montreuil Cedex
Kod pocztowy: 93558
Państwo: Francja
E-mail: Greffe.tamontreuil@juradm.fr
Tel.: +33 149202000
Faks: +33 149202099
Adres internetowy: https://montreuil.tribunal-administratif.fr
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif de Montreuil
Adres pocztowy: 7 rue Catherine Puig
Miejscowość: Montreuil Cedex
Kod pocztowy: 93558
Państwo: Francja
E-mail: Greffe.tamontreuil@juradm.fr
Tel.: +33 149202000
Faks: +33 149202099
Adres internetowy: https://montreuil.tribunal-administratif.fr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2021