Forniture - 395620-2022

Submission deadline has been amended by:  527856-2022
20/07/2022    S138

Polonia-Białystok: Gas naturale

2022/S 138-395620

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku
Numero di identificazione nazionale: TE- I- 1275/2022
Indirizzo postale: ul. Młynowa 52/1
Città: Białystok
Codice NUTS: PL84 Podlaskie
Codice postale: 15-404
Paese: Polonia
Persona di contatto: Jerzy Rusiłowicz
E-mail: przetargi@wobi.pl
Tel.: +48 857458136/+48 857458131
Fax: +48 857458113
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.wobi.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Przetarg nieograniczony na zakup i kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numero di riferimento: TE- I- 1275/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o łącznym szacunkowym wolumenie 10 453 140 kWh z realizacją dostaw gazu przez 12 miesięcy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do obiektów w wykazie punktów poboru gazu - Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL84 Podlaskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o łącznym szacunkowym wolumenie 10 453 140 kWh z realizacją dostaw gazu przez 12 miesięcy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku do obiektów w wykazie punktów poboru gazu - Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ważną:

a) Koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz

b) Koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważna Umowę

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca winien posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 złotych)

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedkłada: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z dowodami opłacenia składki/składek.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8.000.000 KWH (osiem milionów), przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/ kontraktów te zostały zrealizowane.

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych dostaw - sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego SWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że została wykonana należycie.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Zamawiający określa wadium w kwocie:

160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje SWZ rozdz.XII

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Szczegółowe warunki finansowe zawarte są w części II SWZ Wzór umowy

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w części II SWZ Wzór umowy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII,

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w SWZ w Rozdz. VI.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 z uwzględnieniem art. 393 ust. 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) Pzp (określone w SWZ rozdz. VII).

Poza tym Zamawiający wykluczy Wykonawców z niniejszego postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Uwaga: Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający będzie żądał dokumentu JEDZ wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona art. 139 ust. 2 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia przewidzianych w VII ust. 1 pkt 1) – 6) oraz VII ust. 2 pkt 1) -2) niniejszej SWZ, Wykonawca musi złożyć odpowiednie oświadczenie w części III: Podstawy wykluczenia, sekcja A-D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Wykluczenie Wykonawcy następuje z uwzględnieniem art. 111 Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zostały określone w rozdz. VIII SWZ).

Szczegółowe informacje zawiera SWZ cz. I. Ochronę danych osobowych określa Zał. nr 8 do SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022