Forniture - 396007-2022

21/07/2022    S139

Croazia-Nedešćina: Elettricità

2022/S 139-396007

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Općina Sveta Nedelja
Numero di identificazione nazionale: 84615779206
Indirizzo postale: Nedešćina 103
Città: Nedešćina
Codice NUTS: HR036 Istarska županija
Codice postale: 52231
Paese: Croazia
Persona di contatto: Andrea Rajković
E-mail: procelnik@sv-nedelja.hr
Tel.: +385 52865631
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sv-nedelja.hr
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0028644
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Opskrba električne energije radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine

Numero di riferimento: VV 1/22
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Opskrba električnom energijom sa sklapanjem okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 763 200.00 HRK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HR036 Istarska županija
Luogo principale di esecuzione:

OPĆINA SVETA NEDELJASjedište: Nedešćina 103, 52 231 Nedešćina, popis mjernih mjesta naveden je u Troškovniku

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Opskrba električne energije radi sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Električna energija iz obnovljivih izvora (EEOI) / Ponderazione: 10% - 10 bodova
Prezzo - Ponderazione: 90% - 90 bodova
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 763 200.00 HRK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt dokazuje:

Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ako Naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela (npr. Ministarstva financija za kreditno zaduženje), temeljem članka 307. stavak 4. ZJN 2016, smatra se da je Ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti.

Ugovor mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Ugovor se može mijenjati samo pisanim putem, a sve naknadne moguće izmjene i dopune imaju se priključiti svim primjercima ugovora kao njegovi dodaci.

Izmjene i dopune koje ne budu sastavljene pisano neće prouzročiti nikakav pravni učinak. Na odgovornost ugovornih strana na ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Croato
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

OPĆINA SVETA NEDELJA Nedešćina 103, 52 231 Nedešćina

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti jamstvo u apsolutnom iznosu od 22.000,00 kuna, u jednom od navedenih oblika:

• u obliku zadužnice i/ili bjanko zadužnice ili

• novčanog pologa (depozit) u traženom iznosu visine jamstva za ozbiljnost ponude uplatom na transakcijski račun Naručitelja

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Indirizzo postale: Koturaška cesta 43/IV
Città: Zagreb
Codice postale: 10000
Paese: Croazia
E-mail: dkom@dkom.hr
Tel.: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Indirizzo Internet: www.dkom.hr
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016 i Zakona o općem upravnom postupku. Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno ili poštom putem davatelja poštanskih usluga na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH kao e-Žalba. (Pravilnik o elektroničkoj žalbi NN 101/2017).

Ako se žalba dostavlja posredstvom EOJN RH kao E-žalba žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način u roku za žalbu (s pozivom na broj Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u ovoj Dokumentaciji).

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 406. stavak 1. ZJN 2016 nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
16/07/2022