Προμήθειες - 396033-2018

12/09/2018    S175

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση-πλαίσιο προμήθειας εξοπλισμού φασματοσκοπίας ακτίνων γ

2018/S 175-396033

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 161-367660)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: European Commission Directorate General Energy — Directorate E — Euratom Safeguards, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2530
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-E1-CFT@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο προμήθειας εξοπλισμού φασματοσκοπίας ακτίνων γ

Αριθμός αναφοράς: ENER/E1/2018-13-11
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38500000 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της σύμβασης πλαίσιο είναι η προμήθεια εξοπλισμού φασματοσκοπίας ακτίνων γ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/09/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 161-367660

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.1.6)
Αντί:

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για: 1 μόνο παρτίδα.

Διάβαζε:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 1 ή περισσότερα τμήματα.

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 24/09/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 08/10/2018
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 25/09/2018
Τοπική ώρα: 10:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 09/10/2018
Τοπική ώρα: 10:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: