Υπηρεσίες - 396038-2018

12/09/2018    S175

Ισπανία-Sevilla: Παροχή μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζεται στις εγκαταστάσεις του JRC στην Σεβίλλη

2018/S 175-396038

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018/S 152-348188)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Οδηγία 2014/24/EU

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.1 — Support Services Seville
Ταχ. διεύθυνση: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Πόλη: Sevilla
Κωδικός NUTS: ES618 Sevilla
Ταχ. κωδικός: 41092
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζεται στις εγκαταστάσεις του JRC στην Σεβίλλη

Αριθμός αναφοράς: JRC/SVQ/2018/R.1/0079/OC
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79632000 Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης-πλαισίου είναι να καλύψει τις ανάγκες γλωσσικής κατάρτισης του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο της Σεβίλλης κατά τα επόμενα 4 έτη (2019-2022).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/09/2018
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 152-348188

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.1.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κύριος κωδικός CPV:
Αντί:
79632000 Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού
Διάβαζε:
79632000 Υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού
80580000 Παράδοση μαθημάτων ξένων γλωσσών
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 17/09/2018
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/10/2018
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 18/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 02/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Αριθμός τμήματος: I.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Επικοινωνία
Αντί:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

Διάβαζε:

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

λόγος της αλλαγής είναι η εξάλειψη της επιλογής eSubmission της προσφοράς λόγω τεχνικών δυσκολιών.