Usługi - 396038-2018

12/09/2018    S175

Hiszpania-Sevilla: Usługi kursów językowych dla pracowników Komisji Europejskiej zatrudnionych w placówce JRC w Sewilli

2018/S 175-396038

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 152-348188)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.1 — Support Services Seville
Adres pocztowy: C/ Inca Garcilaso, 3, Expo Building
Miejscowość: Sevilla
Kod NUTS: ES618 Sevilla
Kod pocztowy: 41092
Państwo: Hiszpania
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi kursów językowych dla pracowników Komisji Europejskiej zatrudnionych w placówce JRC w Sewilli

Numer referencyjny: JRC/SVQ/2018/R.1/0079/OC
II.1.2)Główny kod CPV
79632000 Szkolenie pracowników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest zaspokojenie potrzeb w zakresie szkolenia językowego personelu pracującego w Sewilli w ciągu najbliższych 4 lat (2019-2022).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 152-348188

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główny kod CPV:
Zamiast:
79632000 Szkolenie pracowników
Powinno być:
79632000 Szkolenie pracowników
80580000 Oferowanie kursów językowych
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 17/09/2018
Powinno być:
Data: 01/10/2018
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: I.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Powinno być:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3955

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Przyczyną zmiany jest wykluczenie opcji przesyłania ofert za pośrednictwem systemu eSubmission z powodu problemów technicznych.