Услуги - 396066-2015

Компактен изглед

10/11/2015    S217    - - Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо 

България-Черноочене: Услуги на обществения пътен транспорт

2015/S 217-396066

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Черноочене, Област Кърджали
000236164
ул. „Шеста“ № 9
На вниманието на: Айдън Ариф Осман — Кмет на община, Селями Бейсим Мустафа — зам. кмет на община
6701 Черноочене
България
Телефон: +359 36916225
Адрес за електронна поща: obshtina_chernoochene@abv.bg
Факс: +359 36916265

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.chernoochene.com

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Черноочене, съгласно утвърдени маршрутни разписания“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 2: Услуги на сухопътния транспорт [2], включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
Територията на Република българия по автобусни линии: Черноочене—Паничково (17:00 ч.—6:45 ч.); Черноочене—Свободиново (17:00 ч.—7:30 ч.); Черноочене—Новоселище (17:00 ч.—7:30 ч.); Кърджали—Комунига (11:00 ч.—8:30 ч.); Кърджали—Лясково (6:45 ч.—5:45 ч.), (11:50 ч.—8:00 ч.), (14:50 ч.—13:40 ч.), (17:30 ч.—16:40 ч.); Кърджали—Яворово (6:45 ч.—6:00 ч.); (12:50 ч.—8:00 ч.); (17:30 ч.—14:50 ч.); Пловдив—Черноочене (15:00 ч.—8:00 ч.); Хасково—Комунига (14:30 ч.—8:00 ч.); Димитровград—Черноочене (14:30 ч.—7:30 ч.); Минерални бани—Черноочене (13:50 ч.—8:50 ч.); — Паничково—Ночево (13:50 ч.-08:50 ч.); Паничково—Йончово (12:30 ч.—9:00 ч.); Черноочене—Каняк (17:00 ч.—7:15 ч.); Кърджали—Дядовско (12:15 ч.—8:00 ч.); Черноочене—Пчеларово—Минзухар (17:00 ч.—7:10 ч.); Кърджали—Минзухар (12:45 ч.—8:00 ч.); Черноочене—Безводно (9:00 ч.—16:00 ч.); Кърджали—Безводно (15:15 ч.—7:00 ч.).

код NUTS BG

II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Във връзка с Решение № 82 от Протокол № 8/18.09.2015г. на ОбС — Черноочене се открива процедура за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
1.11.2016
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Черноочене—Паничково (17:00 ч.—6:45 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия: Черноочене—Паничково (17:00 ч.—6:45 ч.), от общинска транспортна схема, квота на община Черноочене, съгласно утвърдено маршрутно разписание, изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия: Черноочене—Паничково (17:00 ч.—6:45 ч.), от общинска транспортна схема, квота на община Черноочене, съгласно утвърдено маршрутно разписание, изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.9.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Черноочене—Свободиново (17:00 ч.—7:30 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Свободиново (17:00 ч.—7:30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Свободиново (17:00 ч.—7:30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Черноочене—Новоселище (17:00 ч.—7:30 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Новоселище (17:00 ч.—7:30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Новоселище (17:00 ч.—7:30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Кърджали—Комунига (11:00 ч.—8:30 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Комунига (11:00 ч.—8:30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Комунига (11:00 ч.—8:30 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Пакет: 5.1 Кърджали—Лясково (6:45 ч.—5:45 ч.), (11:50 ч.—8:00 ч.), (14:50 ч.—13:40 ч.), (17:30 ч.—16:40 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Лясково (6:45 ч.—5:45 ч.),изпълнява се целогодишно, без събота и неделя; (11:50 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно; (14:50 ч.—13:40 ч.),изпълнява се целогодишно, ежедневно; (17:30 ч.—16:40 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Лясково (6:45 ч.—5:45 ч.), (11:50 ч.—8:00 ч.), (14:50 ч.—13:40 ч.), (17:30 ч.—16:40 ч.), изпълнява се целогодишно, без събота и неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Пакет: 6.1 Кърджали—Яворово (6:45 ч.—6:00 ч.); (12:50 ч.—8:00 ч.); (17:30 ч.—14:50 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Яворово (6:45 ч.—6:00 ч.)изпълнява се целогодишно, без събота и неделя; (12:50 ч.—8:00 ч.)изпълнява се целогодишно, без неделя; (17:30 ч.—14:50 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Яворово (6:45 ч.—6:00 ч.); (12:50 ч.—8:00 ч.); (17:30 ч.—14:50 ч.), изпълнява се целогодишно, без събота и неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Пловдив—Черноочене (15:00 ч.—8:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Пловдив—Черноочене (15:00 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Пловдив—Черноочене (15:00 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Хасково—Комунига (14:30 ч.—8:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Хасково—Комунига (14:30 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Хасково—Комунига (14:30 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Димитровград—Черноочене (14:30 ч.—7:30 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Димитровград—Черноочене (14:30 ч.—7:30 ч.), целогодишно, изпълнява се събота и неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Димитровград—Черноочене (14:30 ч.—7:30 ч.), целогодишно, изп. се събота и неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Минерални бани—Черноочене (13:50 ч.—8:50 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Минерални бани—Черноочене (13:50 ч.—8:50 ч.), изпълнява се сезонно (от 01.03 до 30.09) в понеделник, четвъртък, събота и неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема както следва: Минерални бани—Черноочене (13:50 ч.—8:50 ч.), изпълнява се сезонно (от 01.03 до 30.09) в понеделник, четвъртък, събота и неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Паничково—Ночево (13:50 ч.—8:50 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково—Ночево (13:50 ч.—8:50 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково—Ночево (13:50 ч.—8:50 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Паничково—Йончово (12:30 ч.—9:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково—Йончово (12:30 ч.—9:00 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Паничково—Йончово (12:30 ч.—9:00 ч.), изпълнява се целогодишно, ежедневно.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Черноочене—Каняк (17:00 ч.—7:15 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Каняк (17:00 ч.—7:15 ч.), целогодишно, без петък, събота и неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Каняк (17:00 ч.—7:15 ч.), целогодишно, без петък, събота и неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Кърджали—Дядовско (12:15 ч.—8:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Дядовско (12:15 ч.—8:00 ч.), целогодишно, изпълнява се в петък, събота и неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Дядовско (12:15 ч.—8:00 ч.), целогодишно, изп. се петък, събота, неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Черноочене—Пчеларово—Минзухар (17:00 ч.—7:10 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Пчеларово—Минзухар (17:00 ч.—7:10 ч.), целогодишно, изпълнява се неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Пчеларово—Минзухар (17:00 ч.—7:10 ч.), целогодишно, изп. се неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 16 Заглавие на обособената позиция: Кърджали—Минзухар (12:45 ч.—8:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Минзухар (12:45 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Минзухар (12:45 ч.—8:00 ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 17 Заглавие на обособената позиция: Черноочене—Безводно (9:00 ч.—16:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Безводно (9:00 ч.—16:00 ч.) целогодишно, изпълнява се неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от общинската транспортна схема както следва: Черноочене—Безводно (9:00 ч.—16:00 ч.), целогодишно, изп. се неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 18 Заглавие на обособената позиция: Кърджали—Безводно (15:15 ч.—7:00 ч.)
1)Кратко описание:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Безводно (15:15 ч.—7:00 ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

60112000

3)Количество или обем:
Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от областната транспортна схема както следва: Кърджали—Безводно (15:15 ч.—7:00 ч.), изпълнява се целогодишно, без неделя.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 29.10.2016
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Финансирането на поръчката представлява предвидено компенсиране и субсидиране на превозвачи за извършените от тях разходи по реда на Наредба № 2 от 31.3.2006 г., за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и субсидиране по реда на Наредба № 3 от 4.4.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Средствата се осигуряват от републиканския бюджет.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
5.11.2015