Prekės - 396070-2020

24/08/2020    S163

Polska-Warszawa: Rejestratory obrazu wideo

2020/S 163-396070

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477237862
Faks: +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy wraz z montażem systemów monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach Komendy Stołecznej Policji

Numer referencyjny: WZP-4349/20/250/Ł
II.1.2)Główny kod CPV
32333100 Rejestratory obrazu wideo
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy wraz z montażem systemów monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach Komendy Stołecznej Policji (KSP).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, ilości urządzeń wchodzących w skład systemu dla każdego obiektu KSP oraz warunki jego montażu zawiera załącznik nr 1 oraz rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

3.Termin wykonania zamówienia w każdym obiekcie: maksimum 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38651600 Kamery cyfrowe
32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
33195100 Monitory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty KSP zlokalizowane w Warszawie wskazane w załączniku nr 1 dokumentacji zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy wraz z montażem systemów monitoringu wizyjnego CCTV w obiektach KSP.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, minimalne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, ilości urządzeń wchodzących w skład systemu dla każdego obiektu KSP oraz warunki jego montażu zawiera załącznik nr 1 oraz rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia w każdym obiekcie: maksimum 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

4. Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia, jednakże nie krótszej niż gwarancje producentów urządzeń wchodzących w skład systemu, liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego.

W przypadku, gdy gwarancja producenta któregoś urządzenia będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez zamawiającego, jako wiążąca dla stron będzie gwarancja udzielona przez wykonawcę.

5. W ramach dostaw i montażów systemów wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania pisemnej koncepcji projektowej monitoringu CCTV dla poszczególnych jednostek z tabeli nr 1 załącznika nr 1 dokumentacji zamówienia;

b) zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych urządzeń, oprogramowania i licencji wchodzących w skład systemu do miejsca wykonania zamówienia;

c) wykonania prac montażowych w tym instalacyjnych zgodnie ze sporządzoną koncepcją projektową. Instalacja okablowania kamer wewnątrz boksów dla zatrzymanych ma być wykonana pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych;

d) dołączenie rejestratora do sieci strukturalnej obiektu;

e) uruchomienie i integracja całego systemu monitoringu analogowego i IP;

f) posprzątania miejsca instalacji, naprawienia uszkodzeń powstałych podczas montażu;

g) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach wraz z wykazem zainstalowanych w ramach systemu urządzeń, oprogramowania i licencji (zestawionych w tabelce z podaniem nazwy, typu/modelu, producenta i nr seryjnego urządzenia) oraz nadanych adresów IP.

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane i montowane urządzenia w ramach każdego systemu będą:

a) fabrycznie nowe, nie uszkodzone, sprawne technicznie, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;

b) posiadały parametry i wymagania funkcjonalne nie gorsze niż określone w załączniku nr 1 dokumentacji zamówienia;

c) oznaczone znakiem CE.

7. Zamawiający wymaga od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związanych z realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie montażu i instalacji systemu.

8. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie będzie dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach tzw. samozatrudnienia, gdy osoby te będą wykonywać czynności wskazane w pkt 7.

9. Zamawiający na wniosek wykonawcy przeprowadzi wizję lokalną w miejscu montażu systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia (T) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 838).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że:

a) dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a1) min. 1 osobą skierowaną do wykonania zamówienia, która posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.;

a2) min. 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.).

Osoby wymienione w lit. a2 muszą spełniać również warunek z lit. a1;

b) posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie należytego wykonania 3 dostaw wraz z montażem systemu monitoringu CCTV IP. Minimalna wartość jednej wykonanej dostawy wraz z montażem systemu w ramach jednego kontraktu (jednej umowy) 15 000,00 PLN brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ogólne warunki umowy ramowej zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

a) formularz JEDZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających, podwykonawców, innych podmiotów – JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się/podwykonawca/inny podmiot;

b) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów (dla każdego podmiotu udostępniającego odrębnie – zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznej i/lub zawodowej na potrzeby realizacji zamówienia);

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Od wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze zamawiający będzie żądał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia przedstawienia: wykazu dostaw wykonanych, wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego,koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile zamawiający nie będzie mógł ich uzyskać za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenie wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 15–17 dokumentacji zamówienia.

5. Termin związania ofertą: 2 miesiące, co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2020