Werken - 396145-2018

12/09/2018    S175

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2018/S 175-396145

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grondregie van de Stad Brussel
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429
Postadres: Emile Jacqmainlaan 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Emmanuelle Vandermeersch
E-mail: emmanuelle.vandermeersch@brucity.be
Telefoon: +32 22793216
Fax: +32 22794044
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bruxelles.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/158/T3/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Harenberg III_bouwen van een bouwcomplex van 41 appartementen waarvan 30 % voor ouderen, een polyvalente zaal en 35 ondergrondse parkeerplaatsen en buitenaanleg

Referentienummer: RF/17/PO/785
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project Harenberg III betreft de nieuwbouw van een wooncomplex van 41 wooneenheden (waarvan 30 % voor senioren), een ondergrondse parking met 35 parkeerplaatsen en een gemeenschappelijke polyvalente zaal, verdeeld in 3 woongebouwen, van maximaal 3 bouwlagen en bekleed met een donkergrijze baksteen met landschappelijke buitenaanleg.

De wooneenheden voldoen aan de EPB 2015 normen omvattende individuele gascondensatieketels voor de verwarming en het sanitaire warme water, individuele ventilatie met warmteterugwinning (systeem D), fotovoltaïsche panelen en regenwaterrecuperatie.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Lot 1: gebouwen

Lot 2: buitenaanleg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gebouwen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Harenberg 231-245 en Klesperstraat 33-35 te 1130 Haren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel nr. 1 betreft het bouwen van de woningengebouwen en de coördinatie van beide percelen.

*Deel architectuur:

— deel 0: vooraf

— deel 1: infrastructuur

— deel 2: bovenstructuur

— deel 3: dakwerken

— deel 4: gevelsluitingen

— deel 5: binnenafwerkingen

— deel 6: HVAC en sanitair

— deel 7: technieken elektriciteit

— deel 8: schilderwerken

— deel 9: omgevingswerken (hekken + fietsenstallingen)

— deel 10: aanplantingen en inzaaiing met gras (aanplanten van klimplanten)

*Deel bijzonder technieken: liften, sanitair, verwarming & ventilatie, elektriciteit

*Deel stabiliteit.

Deze werken zijn in detail beschreven in de technische bepalingen en de samenvattende opmeting betreffende perceel nr.1.

Tenzij anders vermeld, zijn alle bepalingen beschreven in het bestek van de administratieve en contractuele bepalingen geldig voor de percelen 1 en 2. Zie ook technische voorschriften en samenvattende opmeting.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzame strategie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning en coordinatie / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 300
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Bodemsanering)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buitenaanleg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Harenberg 231-245 en Klesperstraat 33-35 te 1130 Haren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het perceel nr. 2 betreft alle omgevingswerken op de site.

1. Voorbereidende werken

2. Grondwerken

3. Waterafvoer

4. Technieken

5. Constructies

6. Verhardingen

7. Beplantingen

8. Gazons, bloemenzaden en inzaaiingen

9. Onderhoudswerken

Deze werken zijn in detail beschreven in de technische bepalingen en de samenvattende opmeting betreffende perceel nr.2.

Tenzij anders vermeld, zijn alle bepalingen beschreven in het bestek van de administratieve en contractuele bepalingen geldig voor de percelen 1 en 2. Zie ook technische voorschriften en samenvattende opmeting

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzame strategie / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 75
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Bodemsanering)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Krachtens artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 18.4.2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, misdrijven die in overweging worden genomen voor de toepassing van de verplichte uitsluitingsgronden vermeld in art. 67 van de wet van 17.6.2016 zijn de volgende:

1) deelneming aan een criminele organisatie;

2) omkoping;

3) fraude;

4) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;

5) witwassen van geld en financiering van terrorisme;

6) kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;

7) het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Krachtens artikel 68 van de wet van 17.6.2016, worden uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure, kandidaat of inschrijver die, in welk stadium van de procedure ook, niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen anderzijds.

Krachtens artikel 69 van de wet van 17.6.2016 wordt uitgesloten van de opdracht, de kandidaat of inschrijver die

1) indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;

2) wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;

3) wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken

4) wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2;

5) wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

6) wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

7) wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;

8) wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of

9) wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwij...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Perceel 1 Gebouwen:

De inschrijver voegt bij zijn offerte

1. Een lijst van alle werken uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaren, vergezeld van attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. De attesten vermelden de gegevens van de bouwheer, het bedrag, de realisatiedatum en de uitvoeringsplaats van de werken en verduidelijken of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht.

Indien een of meerdere van deze referenties zijn gerealiseerd in het kader van een vereniging, zal de inschrijver zijn deel van de uitgevoerde werken omschrijven en verantwoorden, alsook hun kostprijs.

2. Onder deze lijst kiest de inschrijver minimum 3 referenties van opdrachten gelijkaardige aan die onder deze overeenkomst.

Deze opdrachten zullen gelijkaardig zijn, vanwege hun aard: bouwen van woningen met een budget van meer dan EUR 4 000 000,00 exclusief BTW (op 1 zelfde locatie).

Elk van de 3 hierboven vermelde referenties wordt vergezeld van een certificaat van goede uitvoering waarin de gegevens van de bouwheer, het bedrag, de datum van voltooiing en de plaats van uitvoering van het werk en of het werk volgens de regels van de kunst is uitgevoerd en of het regelmatig is voltooid.

Voor elke van de 3 bovenstaande referenties dient, een projectfiche (maximaal 2 A4 pagina's) bijgevoegd te worden, omvattende:

— Korte beschrijving van de referentie,

— Kleurenfoto’s en plannen,

— De uitvoeringstermijn.

Indien 1 of meerdere van deze referenties zijn gerealiseerd in het kader van een vereniging, zal de zich aanbiedende aannemer zijn deel van de uitgevoerde werken omschrijven en verantwoorden, als ook hun kostprijs (> EUR 4 000 000,00 exclusief BTW).

Perceel 2 Buitenaanleg:

De inschrijver voegt bij zijn offerte

1. Een lijst van alle werken uitgevoerd tijdens de afgelopen 5 jaren, vergezeld van attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. De attesten vermelden de gegevens van de bouwheer, het bedrag, de realisatiedatum en de uitvoeringsplaats van de werken en verduidelijken of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht.

Indien een of meerdere van deze referenties zijn gerealiseerd in het kader van een vereniging, zal de inschrijver zijn deel van de uitgevoerde werken omschrijven en verantwoorden, alsook hun kostprijs.

2. Onder deze lijst kiest de inschrijver minimum 3 referenties van opdrachten gelijkaardige aan die onder deze overeenkomst.

Deze opdrachten zullen gelijkaardig zijn, vanwege hun aard: landschappelijke buitenaanleg met een budget van meer dan EUR 200 000,00 exclusief BTW (op 1 zelfde locatie).

Elk van de 3 hierboven vermelde referenties wordt vergezeld van een certificaat van goede uitvoering waarin de gegevens van de bouwheer, het bedrag, de datum van voltooiing en de plaats van uitvoering van het werk en of het werk volgens de regels van de kunst is uitgevoerd en of het regelmatig is voltooid.

Voor elke van de 3 bovenstaande referenties dient, een projectfiche (maximaal 2 A4 pagina's) bijgevoegd te worden, omvattende:

— Korte beschrijving van de referentie,

— Kleurenfoto’s en plannen,

— De uitvoeringstermijn.

Indien een of meerdere van deze referenties zijn gerealiseerd in het kader van een vereniging, zal de zich aanbiedende aannemer zijn deel van de uitgevoerde werken omschrijven en verantwoorden, als ook hun kostprijs (> EUR 200 000,00 exclusief BTW).

Eventuele minimumeisen:

De bekwaamheid van de inschrijver wordt als voldoende beschouwd als hij ten minste 3 geïllustreerde referenties met attest van goede uitvoering kan voorleggen die voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Perceel 1 Gebouwen: bouwen van woningen met een budget van meer dan EUR 4 000 000,00 exclusief BTW (op 1 zelfde locatie).

Perceel 2 Buitenaanleg: landschappelijke buitenaanleg met een budget van meer dan EUR 200 000,00 exclusief BTW (op 1 zelfde locatie).

Vereiste erkenning: Perceel 1 Gebouwen: D (Bouwwerken), klasse 8

Perceel 2 Buitenaanleg: G3 (Beplantingen), klasse 3

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:10
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:10
Plaats:

E-Tendering

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van Staat
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2018