Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 396190-2021

04/08/2021    S149

België-Evere: Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik

2021/S 149-396190

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Corporate Support Systems
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_23
Postadres: Eversestraat, 1 - BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: Nathalie.Robijns@mil.be
Telefoon: +32 24415392
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418841
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418841
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAD-21SD920-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De aankoop en levering van tweeëntwintig (22 EA) tandheelkundige eenheden en toebehoren met aansluitend een leverings- en dienstenovereenkomst voor het onderhoud en de instandhouding van dit materieel.

Referentienummer: MRMP-S/AD-21SD920-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aankoop en levering van tweeëntwintig (22 EA) tandheelkundige eenheden en toebehoren met aansluitend een leverings- en dienstenovereenkomst voor het onderhoud en de instandhouding van dit materieel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

de aankoop en levering van tweeëntwintig (22 EA) tandheelkundige eenheden en toebehoren met aansluitend een leverings- en dienstenovereenkomst voor het onderhoud en de instandhouding van dit materieel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

onderhoud voor de levensduur van het materieel

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek par. 5.b.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek par 5.c.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021