De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 39620-2019

25/01/2019    S18

Duitsland-Stuttgart: Werkzaamheden voor spoorseinen

2019/S 018-039620

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gerstlauer, Frank
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Referentienummer: 18FEI34380
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ulm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

NBS Wendlingen-Ulm, PA 2.5a1 Umbau des Relaisstellwerkes SpDrS 60 Ulm Hbf Bauzustand N2-1-8

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/08/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Teil des EU-Projektes Nr.17 im Programm der „Transeuropäischen Netze“ (TEN) „Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Bratislava“, hier: Abschnitt Wendlingen-Ulm

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 159-365697

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18FEI34380
Benaming:

PFA 2.5; SpDrS60 Stellwerk Siemens Ulm Hbf

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
25/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens AG
Postadres: Ackerstr. 22
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE91 Braunschweig
Postcode: 38126
Land: Duitsland
Internetadres: www.siemens.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 783 149.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1 BADEN-WÜRTTEMBERG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ulm

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NBS Wendlingen-Ulm, PA 2.5a1 Umbau des Relaisstellwerkes SpDrS 60 Ulm Hbf Bauzustand N2-1-8

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 16/01/2019
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Zur Sicherstellung des Projekterfolgs, für die Anbindung der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm im Bf Ulm, sind ergänzende Leistungen durch den AN Siemens erforderlich

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 74 858.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Siemens AG
Postadres: Ackerstr. 22
Plaats: Braunschweig
NUTS-code: DE91 Braunschweig
Postcode: 38126
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Mitwirkung bei der Weichenerprobung UNISTAR HR

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Nur der Systemlieferant des vorhandenen Stellwerks kann das Zusammenspiel der neuen Weichenantriebe mit dem vorhandenen Stellwerk bewerten und integrieren.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 783 149.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 858 007.00 EUR